بررسی تأثیر مدیریت واقعی سود بر محتوای اطلاعاتی سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 دانشیار اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهوازT اهواز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی مدیریت سود واقعی بر محتوای اطلاعاتی سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه‌گیری مدیریت سود واقعی از دو معیار هزینة اختیاری غیرعادی و تولید غیر عادی استفاده شده است. بدین منظور یک فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‏های مربوط به 101 شرکت عضو شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورة زمانی بین سال‌های 1390 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج حاکی از آن است که محتوای اطلاعاتی سود در مؤسساتی که مدیریت سود واقعی (REM) دارند، به طور معنی‌داری پائین‌تر است. مطالعة حاضر در جریان‌های مداوم ادبیاتی نقش ایفا می‌کند که مرتبط با پیامدهای مدیریت سود واقعی و نحوة ضبط اطلاعات سود در قیمت‌های سهام هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Real Earnings Management on the Information Content of Earnings in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ramadanahmadi 1
  • Abdolmajid Ahangari 2
  • Farid Shoaee 3
1 Assistant Professor of Accounting, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 Associate Professor of Economics, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 M.A. in Accounting, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study was to evaluate the real benefit of the information content of earnings management in firms listed in the Tehran Stock Exchange. The real benefit of the two criteria for measuring the management and production of abnormal discretionary expense is unusual. The regression model was tested using panel data with fixed effects. The results indicated that the information content of interest in the institutions with real earnings management (REM) is significantly lower. the current study play a role in the literature that is related to the consequences of real benefit and how stock prices are at record profits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Real earnings management
  • Discretionary spending unusual
  • Abnormal and information content production profits