بررسی رابطة بین سرمایة فکری و عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی کرمان، واحد علوم تحقیقات، کرمان، ایران

چکیده

امروزه برای فراهم نمودن حداکثر شرایط لازم برای دستیابی به اهداف و استراتژی‌ها، سازمان‌ها نه تنها باید دارایی­های نامشهود خود را شناسایی، اندازه‌گیری و مدیریت کنند، بلکه می­بایست همواره سعی کنند تا اینگونه دارایی‌ها را به طور مستمر ارتقا و بهبود بخشند. هدف پژوهش حاضر "بررسی رابطة بین سرمایة فکری و عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) شهر کرمان" است. روش تحقیق؛ توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری این پژوهش کلیة مدیران و معاونین مالی مشغول به فعالیت در شرکت‌های کوچک و متوسط شهر کرمان به تعداد 400 نفر و نمونة آماری آن در دو مرحلة اول و دوم 376 نفر است که با روش تصادفی ساده انتخاب، و با توجه به هدف و فرضیات مطرح شده مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که متغیر مدیریت سرمایة فکری (سرمایة انسانی، سرمایة مشتری و ظرفیت نوآوری) در سطح اطمینان 95% بر عملکرد شرکت‌های کوچک و متوسط شهر کرمان به صورت معناداری تأثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد که متغیر سرمایة ساختاری با متغیر عملکرد شرکت­ها در این شهر رابطة معناداری ندارد. متغیر ظرفیت نوآوری بیش‌ترین تأثیر (432/0) و متغیر سرمایة انسانی کم‌ترین تأثیر (167/0) را بر عملکرد شرکت‌ها داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Relationship between Intellectual Capital and Performance of Small and Medium Size Companies in Kerman City

نویسندگان [English]

  • Omid Pourhedari 1
  • Masoud Saljoghi 2
1 Professor of Accounting, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
2 M.A. in Accounting, Islamic Azad University of Kerman, Science and Research Branch, Kerman, Iran
چکیده [English]

Today, to provide maximum requirements for achieving the goals and strategies organizations must not only identify, measure and manage their intangible assets but they must also always try to improve and upgrade these assets. The aim of this study is to investigate the relationship between intellectual capital (IC) and performance of small and medium-sized companies (SMEs) in Kerman. The population consists of managers of small and medium-sized companies and the data was collected by means of a questionnaire. Further, for accurate diagnosis of each item, the one-sample Kolmogorov-Smirnov test was administered for a variable with a specified theoretical distribution. The result of the study show that the variables of intellection capital including human capital, customer capital and innovation capacity are significant on performance of small and medium-size companies in Kerman. A further finding shows that the variable of capital structure with the variable of business does not have a significant relationship. Also, the variable of innovation has the highest effect on performance of small and medium-sized companies in Kerman. Moreover, human capital had the lowest effect on business performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Capital (IC)
  • performance
  • Small and Medium Business (SMEs)
  • Structural Equation Modeling (SEM)