ساختار رقابتی صنعت، قدرت بازار، اندازة متهورانه شرکت و خطر سقوط قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریزایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز،تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین ساختار رقابتی صنعت، قدرت بازار، اندازة متهورانه و خطر سقوط قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386-1393 است. برای این منظور تعداد 120 شرکت انتخاب شد. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از داده‌های ترکیبی به وسیلة نرم‌افزار آماری Eviews 7 استفاده شده است. مطالعة حاضر، از نوع پژوهش‌های توصیفی همبستگی است که در آن، تحلیل داده‌ها با استفاده از رگرسیون چندگانه انجام می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که بین رقابت در صنعت و خطر سقوط قیمت سهام ارتباط منفی و معنی‌داری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که بین قدرت بازار و اندازة متهورانه شرکت با خطر سقوط قیمت سهام ارتباط مثبت و معنی‌داری وجود دارد. در نهایت یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که اندازة متهورانه شرکت تأثیر تعدیل‌کنندة بر رابطة بین قدرت بازار و خطر سقوط قیمت سهام دارد. بدین معنا، قدرت بازار، خطر سقوط قیمت سهام را برای شرکت‌های بزرگ افزایش می‌دهد اما برای شرکت‌های کوچک، قدرت بازار قوی به کاهش خطر سقوط قیمت سهام کمک می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Industry Competition Structure, Market Power, Firm Excessive and Stock Price Crash Risk

نویسندگان [English]

  • Younes Badavarnahandi 1
  • Vahid Taghizadeh Khanghah 2
1 Associate Professor of Accounting, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran
2 PhD Student of Accounting, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran
چکیده [English]

This study examines the relationship between Industry competition structure, market power, firm excessive and stock price crash risk of companies listed in Tehran Stock Exchange for the period 2006-2013. For this purpose, 120 companies were selected. To test the research hypotheses statistical software Eviews 7 combined data is used. This study is descriptive and correlational where data analysis is performed using multiple regression. The results show that there is a significantly negative relationship between industry competition and stock price crash risk Also the results showed that there is a significantly positive relationship between market power and firm excessive stock price crash risk. Finally, our results indicate that firm excessive crash risk plays a moderating role on the relationship between market power and the stock price crash risk. In this sense, the power of the market, stock price crash risk increases for big companies, but for small businesses, strong market power helps to reduce stock price crash risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry competitive structure
  • market power
  • Firm excessive
  • stock price crash risk