بررسی تأثیر تخصص حسابرس بر رابطة بین معاملات با اشخاص وابسته و حق‌الزحمة حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشدحسابداری دانشگاه شهیدچمران اهواز، ایران

3 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر تخصص حسابرس در صنعت بر رابطة بین معاملات با اشخاص وابسته و حق­الزحمة حسابرسی شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده­های مربوط به 65 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دورة زمانی بین سال­های 1388 تا 1394 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرهای ثابت بررسی و آزمون شد. نتایج پژوهش نشان داد که معاملات با اشخاص ارتباط مثبت و معناداری با حق­الزحمة حسابرسی دارد. در واقع، نتیجه نشان­دهندة این است که حسابرسان تلاش­های حسابرسی (منعکس­کنندة حق­الزحمة حسابرسی) را برای رسیدگی به ریسک مرتبط با معاملات با اشخاص وابسته افزایش می­دهند. همچنین، یافته­های پژوهش بیانگر این است که تخصص حسابرس در صنعت موجب تعدیل رابطة بین معاملات با اشخاص وابسته و حق‌الزحمة حسابرسی می­شود. به عبارت دیگر، رابطة مثبت بین معاملات با اشخاص وابسته و حق­الزحمة حسابرسی در شرکت­هایی که به وسیلة حسابرسان متخصص صنعت حسابرسی می‌شوند نسبت به سایر شرکت­ها، ضعیف­تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Auditor Expertise on the Relationship between Related Party Transactions and Audit Fees

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Vaez 1
  • Mohammad Banafi 2
  • Sajad Vasi 3
1 Assistant Professor of Accounting, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 M.A. in Accounting, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 M.A. in Accounting, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the effect of auditor Industry specialization on the Relationship between Related party transactions (RPTs) and audit fees of listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, two hypotheses are developed and data on 65 companies in Tehran Stock Exchange for the period of 2009 to 2015 were analyzed. The regression model was exploited using panel data with a fixed effects approach. The results showed that related party transactions (RPTs) a significant positive association with audit fees. In fact, the result indicated that the auditors increase audit effort (as reflected in audit fees) to address risk associated with Related party transactions. Also, the findings indicated that auditor industry specialization induce moderating relationships between related party transactions and audit fees. In other words, positive association between related party transactions (RPTs) and audit fees is weaker for firms audited by industry specialist auditors and firms audited by non-specialist auditors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Fees
  • Auditor industry specialization
  • Related party transactions