تأثیر زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر بر عملکرد شرکت‌ها با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه یزد، یزد، ایران

2 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

به موازات گسترش اینترنت و کامپیوتر در جامعه، شیوه‌های اطلاع‌رسانی تغییر‌یافته و به دنبال آن شرکت‌ها برای اطلاع‌رسانی وضعیت خود به استفاده از این شیوه‌های نوین روی آورده‌اند. اما با وجود اینترنت نیز تفسیر و بررسی اطلاعات مالی شرکت‌ها و مقایسة آن‌ها با یکدیگر به دلیل استفاده از فرمت‌های مختلف در گزارشگری به آسانی امکان‌پذیر نمی‌باشد. بر همین اساس جهت رفع این مشکل و به منظور ایجاد یک استاندارد و ساختار مشترک در گزارشگری مالی، زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر ایجاد و معرفی شد. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر بر عملکرد شرکت با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم‌یافته پرداخته است. قلمروی زمانی پژوهش حاضر را دورة سه ماهه سوم سال 1391 تا دوره سه ماهه چهارم سال 1393 شامل می‌شود. جهت انتخاب نمونة آماری پژوهش نیز، از روش نمونه‏گیری حذف سیستماتیک استفاده گردید. نتایج حاصل از برآورد مدل‌های پژوهش حاکی از آن است که با اجرای زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر نسبت ارزش بازار به دفتری سهام و بازده دارایی‌های شرکت نسبت به دوره‌های قبل از اجرای زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر بهبود می‌یابد. همچنین اجرای زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر بر ارزش بازار به دفتری سهام، در شرکت‌هایی که دولت در آن نفوذ ندارد، در مقایسه با شرکت‌های تحت نفوذ دولت تأثیر بیش‌تری نداشت. اما اجرای زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر حاکی از تأثیر بیش‌تر بر بازده دارایی‌های شرکت‌هایی که دولت در آن نفوذ ندارد، در مقایسه با شرکت‌های تحت نفوذ دولت بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Extensible Business Reporting Language on Firm Performance Using the Generalized Method of Moments (GMM)

نویسندگان [English]

  • Mahdi Nazemi Ardakani 1
  • Hamid Zare Hossein Abadi 2
  • Vahid Zare Mehrjardi 3
1 Assistant Professor of Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
2 M.A. in Accounting, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 M.A. in Accounting, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

Parallel to development of computer and the internet in society, methods of notification have changed, and following that, companies have turned to utilize these modern approaches to introduce themselves. However, in spite of using Internet, interpretation and examination of financial information of the firms and comparison between them is not an easy task, because firms, albeit following accounting standards, use their preferred format such as EXCEL, WORD, PDF, etc. to report information. On this basis, in order to solve this problem and form a standard and common structure in financial reporting, eXtensible Business Reporting Language has been developed and introduced. The current study addresses the effect of eXtensible Business Reporting Language on firm performance by using GMM. Results from examing the research models shows that with implementation of eXtensible Business Reporting Language, Market-to-Book value of stocks and firm’s Return of Assets (ROA) improve compared to the period before implementing eXtensible Business Reporting Language. Also running eXtensible Business Reporting Language has no more effect on Market-to-Book value of stocks and ROA in firms not under authority of the state compared to public firms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • EXtensible Business Reporting Language
  • Market-to-Book value of stocks
  • Return of Asset