تبیین عوامل مؤثر بر صدور گزارش غیر استاندارد حسابرسی به وسیلة داده‌کاوی (مطالعة موردی: شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مدیران شرکت‌ها در دنیای رقابتی امروز به دنبال اعتباربخشی به صورت‌های مالی خود هستند. همچنین ‌مؤسسه­های حسابرسی به دنبال به کارگیری راهکارهایی برای افزایش کارآیی خود هستند. در بازار پرتنش امروزی، به نظر می‌رسد در جهت دستیابی به این مقصود باید عوامل تأثیرگذار بر افزایش کارآیی را شناسایی و در جهت رفع یا کاهش عوامل بازدارندة آن تلاش شود. ‌حسابرس نیاز به ابزاری دارد تا وی را از وجود احتمال خطر و تحریف آگاه سازد. همچنین مدیر نیازمند آگاهی از عوامل مورد توجه حسابرس در رسیدگی به صورت‌های مالی است. در این پژوهش پس از بررسی گزارش­های حسابرسی موجود در بازه زمانی 1383-1393، به منظور شناسایی مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اظهار نظر حسابرس، دو نمونه از گزارش استاندارد و غیر‌استاندارد انتخاب و پس از بررسی تحقیقات پیشین، 41 متغیر انتخاب شده است. در این پژوهش تأکید بر شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اظهار نظر حسابرس با استفاده از روش‌های خطی و غیرخطی بوده است و نتایج پژوهش، معناداری برخی عوامل را تأیید می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting the Report Auditing Standards Issued by the Data Mining (The Case of Listed Companies in Tehran Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Hossein Rezaie Dolatabadi 1
  • Homa Shariati 2
1 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
2 M.A. Student of Accounting, Islamic Azad University, Isfahan (Khorasgan) Branch, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Company managers in today's competitive world look for their accreditation to the financial statements. The audit firms are trying to implement strategies to increase their efficiency. Auditors need a tool to alert them to the presence of risk and distortion. Given the importance of accounting for users of financial statements, and their decisions based on these reports, ensuring that the report is based on auditing standards is important for users. Likewise, managers need to be aware of the factors considered by the auditor to address financial statements. In this study, after examining the audit report in 1384 Zmany1391- period, in order to identify the most important factors affecting audit opinion, are examples of standard and non-standard reports were selected after reviewing previous studies, 41 variables were selected. In this research aims to identify factors affecting audit opinion using linear and nonlinear methods and results showed the significant effect of some factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • The auditor's opinion
  • Non-standard reports
  • Standard reports
  • data mining