بررسی عوامل تأثیرگذار بر جریان سرمایه صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار مدیریت، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

بدین منظور داده­های هفتگی و ماهانه مربوط به جریان‌های سرمایة صندوق­های سرمایه­گذاری، شاخص کل بورس، نرخ دلار و سکه در بازار آزاد، نرخ سود سپردة بانکی کوتاه­مدت و نرخ تورم از ابتدای سال 1388 تا پایان شهریور ماه سال 1391 جمع‌آوری شده و پس از انجام محاسبات اولیه جهت استخراج سری­های زمانی مربوط به میزان رشد و بازده­های هفتگی و ماهانه و آزمون‌های ریشة واحد و همخطی در رابطه با متغیرهای پژوهش، مدل نهایی تحقیق به روش الگوی پویای خودرگرسیونی با وقفه­های توزیعی (ARDL) برآورد گردید. نتایج پژوهش نشان می­دهد که بر مبنای داده­های هفتگی، بازده بازار سهام در هفتة قبل (یک وقفه) ،تأثیر مثبتی بر خالص جریان سرمایه در هفتة جاری دارد. همچنین، خالص جریان سرمایه در هفتة قبل و همچنین دو هفتة قبل (وقفة اول و دوم)، تأثیر مثبتی بر خالص جریان سرمایه در هفتة جاری دارند. اما بازده بازار سکه و نرخ تورم تأثیر منفی بر خالص جریان سرمایه دارند. بر مبنای داده‌های ماهانه، خالص جریان سرمایه در ماه قبل (وقفة اول) تأثیر مثبت بر خالص جریان سرمایه در ماه جاری دارد. اما خالص جریان سرمایه در دو ماه قبل (وقفة دوم)، بازده سکه و نرخ تورم تأثیر منفی بر خالص جریان سرمایة صندوق­های سرمایه­گذاری در ماه جاری دارند. در هر دو مدل هفتگی و ماهانه شواهدی مربوط به تأثیرگذاری نرخ سود بانکی و بازده بازار دلار بر خالص جریان سرمایه یافت نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on Factors Influencing Mutual Joint Investment Fund Flows in Iran

نویسندگان [English]

  • Hasanali Sinaie 1
  • Edris Mahmoodi 2
  • Majid Abouali 3
1 Associate Professor of Management, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
2 Assistant Professor of Management, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
3 M.A. in Business of Management, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

In this study, we collected weekly and monthly data for net capital flow, Tehran Exchange Index, Dollar prices and gold coins in free market, bank deposit interest rates and the inflation rate over a period of three and a half years from March 21st, 2009 to September 21st, 2012. After the initial calculations for extracting time series related to growth rate, weekly and monthly returns, and conducting Unit Root and multicollinearity Tests, our decision on the final model for this study was the dynamic Autoregressive-Distributed Lag (ARDL). Results showed that based on weekly gathered data, stock market returns in the previous week, the first interval, positively affect current week’s net capital flow. In addition, net capital flow in the previous two weeks, the first and the second intervals, positively influences current week’s net capital flow. However, coin market returns and the inflation rate negatively influence net capital flow. Based on monthly gathered data, net capital flow in the previous month, the first interval, positively affects the net capital flow in the current month. However, net capital flow of the last two months, the inflation rate, and coin market return have a negative impact on net capital flow of investment funds in the current month. In both weekly and monthly models, no evidence supporting the influence of interest rates and dollar market return on net capital flow was found.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Net capital flow
  • Mutual funds
  • Market return. JEL classification: G 23