بررسی و تحلیل ادراکات سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و غیرحرفه‌ای از مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت، دانشگاه قم، قم، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی، دانشگاه قم، قم، ایران

چکیده

مکانیزم­های حاکمیت شرکتی گامی مؤثر در راستای تشویق مدیران در جهت استفاده مؤثر از منابع و نیز پاسخگویی آن‌ها به سهامدارانی است که منابع خود را در اختیار مدیران قرار داده­اند؛ خاصه می­توان یکی از اهداف مهم و غایی آن را جلب اعتماد سرمایه­گذاران، شفاف شدن بازارهای مالی و تشویق افراد به سرمایه­گذاری بیش‌تر در بازارهای سرمایه عنوان نمود. از طرفی دیگر دیدگاه و ادراکات سرمایه­گذاران حرفه­ای و غیرحرفه­ای از این اصول قطعاً در تصمیم‌گیری­های سرمایه­گذاری آن‌ها و در نهایت بازده سهام شرکت­های مورد نظر، مؤثر خواهد بود. پژوهش حاضر با تفکیک سرمایه­گذاران به دو بخش حرفه­ای و غیرحرفه­ای، ادراکات این سرمایه­گذاران از مکانیزم­های حاکمیت شرکتی را مورد بررسی قرار داده است. جامعة آماری این تحقیق سرمایه­گذاران حرفه­ای و غیرحرفه­ای فعال در بازار سرمایة ایران می‌باشد.60 نفر از سرمایه‌گذارن بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونة آماری به روش تصادفی ساده انتخاب شدند و رابطة مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی و تصمیمات سرمایه‌گذاران با استفاده از پرسشنامه مورد ارزیابی قرار گرفت. برای آزمون فرضیات از آزمون کولموگروف- اسمیرنف جهت تست نرمال بودن داده­ها، و آزمون t مستقل با استفاده از نرم‌افزار SPSS انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که ادراکات این دو گروه در خصوص مکانیزم­های حاکمیت شرکتی دارای تفاوت معناداری با یکدیگر می­باشد؛ مهم‌ترین تفاوت‌ها مربوط به معیارهای سهامداران نهادی و ساختار مالکیت و استقلال هیأت­مدیره می­باشد. در خصوص شفافیت اطلاعات تفاوت معناداری مابین دیدگاه­های این دو گروه به دست نیامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Professional and Unprofessional Investors’ Perceptions into the Mechanisms of Corporate Governance in Capital Market

نویسندگان [English]

  • Najme Ramooz 1
  • Akram Mehregannia 2
1 Assistant Professor of Business Management, University of Qom, Qom, Iran
2 M.A. in Finance Management, University of Qom, Qom, Iran
چکیده [English]

Corporate governance mechanisms is a way to effectively use the resources by shareholders who are offered their financial resources to managers. In fact, one of the main purposes of these mechanisms, on the one hand, is to gain investors’ trust, to clarify financial markets and to encourage investors to greater investments in capital markets. On the other hand, the professional and unprofessional investors’ perceptions of these principles, would definitely lead to better investors’ decision making and therefore to better output for companies. This study focuses more thoroughly on some of the effective factors on the relation between corporate governance and the investors’ perceptions by dividing the investors into two groups of professional and nonprofessional investors. The study statistical population includes professional and unprofessional investors active in the Iran capital market. Samples were selected based on stratified random sampling. 60 investors of Tehran Stock Exchange as the sample were selected using Stratified random sampling and the relationship between corporate governance mechanisms and investor’s decisions was evaluated using a questionnaire. To test the hypothesis of Kolmogorov-Smirnov test for normality of data, confirmatory factor analysis, independent T test, using SPSS software were performed. The result showed a significant difference in both groups perceptions of corporate governance mechanisms. The most significant differences were in terms of institutional investment, ownership structure and independence of the executive board. No significant difference was observed between the two groups in terms of information clarity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanisms of Corporate Governance
  • Professional and Unprofessional Investors
  • Investors’ Perceptions
  • Capital Market