تأثیر سیاست‌های تقسیم سود بر تغییرات قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات اصفهان، اصفهان، ایران

2 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه، مبارکه، ایران

3 کارشناس‌ارشد مدیریت مالی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب، بناب، ایران

چکیده

یکی از راه‌های افزایش ثروت سهامداران، افزایش قیمت سهام شرکت می‌باشد. شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش قیمت سهام برای مدیران مالی جهت کنترل قیمت سهام شرکت و از طرف دیگر برای سرمایه‌گذارانی که با هدف کسب سود ناشی از افزایش قیمت سهام شرکت اقدام به خرید سهام شرکت می‌نمایند همواره مهم بوده است. در پژوهش حاضر به شناسایی تأثیر یکی از عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت سهام یعنی سیاست‌های تقسیم سود پرداخته شده است. آزمون فرضیه‌ها، به وسیلة مدل‌های رگرسیونی چند‌متغیره بر اساس یک نمونة متشکل از 53 شرکت از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1381 تا 1394، و با استفاده از داده‌های ترکیبی انجام شده است. به منظور، تعیین نوع داده‌های ترکیبی از آزمون F لیمر و برای تعیین اثرات ثابت یا تصادفی از آزمون هاسمن و معنی‌دار بودن متغیرها از آمارة t استیودنت، استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد که بین تغییرات قیمت سهام و سود سهام و درصد توزیع سود سهام رابطة معنی‌دار وجود دارد. به طور کلی نتایج نشان داد که بین سیاست‌های تقسیم سود و تغییرات قیمت سهام رابطة معنی‌دار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Influence of Dividend Policy on Share Price Volatility of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • mohsen dastgir 1
  • Mohsen Chavoshi 2
  • Mina Azimi 3
1 Emeritus Professor of Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz, and Professor of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University of Isfahan, Isfahan, Iran
2 M.A. in Accounting, Mobarakeh Branch, Islamic Azad University, Mobarakeh, Iran
3 M.A. in Accounting, Bonab Branch, Islamic Azad University, Bonab, Iran
چکیده [English]

One of the way to increase shareholder wealth is raising the stock price of a company. The identification of effective factors in increasing of company stock price is always important for financial managers to control company stock price, and for investors who purchase company stock price in order to earn profit from increasing company stock price. The hypothesis testing is done by pooling data and regression models based on a sample of 58 firms that are accepted in Tehran Stock Exchange between 2002 and 2011. The research discusses in identification of how one of the weighty factors affects stock price fluctuation (i.e dividend policy). F Leamer test is used to assess type of data and also T-Student test is used to assess the variables and Hausman test is used to assess fixed the or random effect. The research results showed that there is a significant relationship between share price volatility and dividend yield and payout ratio. Over all, it could be clearly seen that there is a significant relationship between dividend policy and share price volatility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dividend policy
  • Share price volatility
  • Dividend yield
  • Payout ratio