بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و ساختار سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

چکیده

با توجه به گسترش روزافزون عمومی شدن مالکیت بنگاه­های اقتصادی و بر اساس نظریة نمایندگی که بیانگر تضاد منافع بین سرمایه‌گذاران و مدیران شرکت­هاست، افزایش عدم تقارن اطلاعاتی طبیعی به نظر می­رسد که این عدم تقارن اطلاعاتی ساختار سرمایة شرکت­ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. لذا، شرکت­ها سعی دارند با انتخاب مؤسسات حسابرسی که کارشان از کیفیت بیش‌تری برخوردار است به بازار علامت‌دهی کنند و با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، موجب کاهش هزینة سرمایه شوند تا بتوانند ساختار سرمایه خود را بهبود بخشند. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و ساختار سرمایة شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‌های مربوط به 81 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دورة زمانی بین سال­های 1384 تا 1393 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. الگوی رگرسیون چندگانة پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شد. نتایج به دست آمده نشان می­دهد اندازة مؤسسة حسابرسی رابطة مثبت معنادار و حق‌الزحمة حسابرسی رابطة منفی معناداری با ساختار سرمایه دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Audit Quality and Capital Structure

نویسندگان [English]

  • Vali Khodadadi 1
  • Sajad Veisi 2
  • Ali Cheraghi Nia 2
1 Associate Professor of Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 M.A. of Accounting, Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Due to the increasing public ownership of financial firms and based on the agency theory, which represents a conflict of interest between investors and corporate managers, increasing information asymmetry natural and seems this information asymmetry affects the capital structure of firms. Therefore, firms are trying to select audit firms with more quality work signaling to the market and reducing the information asymmetry, thereby reducing the cost of capital so that they can improve their capital structure. Thus, the purpose of this study is to investigate the relationship between audit quality and capital structure of firms listed in Tehran Stock Exchange. For this purpose, two hypotheses are developed and data from 81 companies in Tehran Stock Exchange for the period between 2005 and 2014 are analyzed. This regression model, using panel data with a fixed effects approach, was tested. The results showed that the audit firm size has a significant positive relation, and audit fees have a significant negative relation with capital structure.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Audit Firm Size
  • Audit fees and capital structure