بررسی رابطة بین ساختار مالکیت و مسئولیت اجتماعی شرکتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، عضو هیأت علمی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه مازندران و مربی دانشگاه گنبد کاووس، گنبدکاووس، ایران

3 کارشناس‌ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز و کارشناس مالیاتی اداره مالیاتی گنبدکاووس، ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی رابطة بین ساختار مالکیت و مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی پرداخته‌ شده است. دورة زمانی پژوهش از سال 1385 الی 1393 بوده که با توجه به محدودیت‌های اعمال‌شده تعداد 95 شرکت انتخاب شدند. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از نوع علی می‌باشد. قبل از آزمون فرضیه‌ها به بررسی مانایی داده‌ها پرداخته شد و نتایج نشان داد که کلیة متغیرهای پژوهش دارای پایایی لازم بودند. با استفاده از آزمون آرچ به بررسی ناهمسانی واریانس مدل‌ها پرداخته و مشخص گردید که کلیة مدل‌ها دارای کارآیی لازم برای آزمون فرضیه‌ها هستند. نتایج نشان داد که بین متغیرهای مالکیت نهادی، مالکیت بانکی و مالکیت دولتی با مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی رابطة مثبت معناداری وجود دارد و بین متغیر تمرکز مالکیت با مسئولیت‌های اجتماعی شرکتی رابطة معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Ownership Structure and Corporate Social Responsibility in Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Ghodrat Barzegar 1
  • Vahid Oskou 2
  • Reza Takor 3
1 Assistant Professor of Accounting, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
2 Ph.D. Student of Accounting, University of Mazandaran, and Instructor of Accounting, University of Gonbad Kavoos, Gonbad Kavoos, Iran
3 M.A. in Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz, and Master of Arts, Tax Expert of Gonbad Kavoos, Gonbad Kavoos Iran
چکیده [English]

This Study Investigates the Relationship between Ownership and Corporate Social Responsibility.The Study Was Conducted from 2007 to 2012 in Wich 136 Companise Were Selected Due to the Limitations of Study. The Purpose of the Study and Application of Data Analysis Is Causal. Before Testing the Hypotheses, the Data Were Analyzed to Have an Acceptable Reliability and The Results Showed That all The Variables Were Stationary. Arch-Test Was Utilized to Investigate The Heteroscedastic of Models, and It Was Found That All the Models Have the Efficiency to Test the Hypotheses. The Results Show a Significant Positive Relationship between Institutional Ownership, Bank Ownership, Ownership Concentration, State Ownership and Personal Property Variables with Corporate Social Responsibility, in Addition Individual Revealed Ownership with No Significant Positive Relationship with Corporate Social Responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Institutional Ownership
  • concentration of ownership
  • state ownership
  • Individual ownership
  • Corporate Social Responsibility