بررسی رابطة بین عملکرد مالی و عناصر مدل کملز در صنعت بانکداری بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف این مقاله بررسی رابطة عملکرد مالی و عناصر مدل کملز در صنعت بانکداری بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور برای آزمون فرضیات از متغیرهای مدل کملز به عنوان متغیرهای مستقل شامل؛ نسبت‌های کفایت سرمایه، بدهی، کیفیت دارایی‌ها، سرانة سود خالص، کل درآمدها به کل تسهیلات مالی، حاشیة سود خالص، کل سپرده‌ها به کل دارایی‌ها، کل وام‌ها به کل سپرده‌ها و تغییرات درآمد به تغییرات نرخ بهره و برای سنجش عملکرد مالی به عنوان متغیر وابسته از نسبت بازدهی دارایی‌ها استفاده شده است. یافته‌های تحقیق حاکی رابطة معنادار بین برخی از متغیرهای مستقل شامل؛ کفایت سرمایه، نسبت بدهی، سرانة سود خالص و حاشیه و سود خالص و نسبت بازدهی دارایی‌ها به عنوان متغیر وابسته بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Relationship between Financial Performance and CAMELS's Component in Banking Industry of Tehran's Stock Market

نویسندگان [English]

  • Mousa Bozorgasl 1
  • Mohammad Javad Mohagheghnia 1
  • Seyed Mehdi Razavi 2
1 Assistant Professor of Accounting, University of Allameh Tabatabai, Tehran, Iran
2 Ph.D. Student of Finance Management, University of Allameh Tabatabai, Tehran, Iran
چکیده [English]

T
This study aimed to analyze the relationship between financial performance and CAMELS's component in Banking Industry of Tehran's stock market. The study relied on CAMELS's variables as independent variables including capital adequacy ratio, debt ratio, assets quality ratio, net income (per capita), total income to total loans ratio, net income margin, deposits to assets ratio, and changes in income to changes in interest rate, and ROA was used as the dependent variable. The research was conducted between 1388 and 1393. The results indicated, significant relationships CAMELS's components and the dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CAMELS rating system
  • Capital adequacy
  • Management
  • Liquidity
  • Sensitivity to Market Risk