بررسی اثر پیش‌بینی اولیة تهاجمی بر ارتباط بین خطای پیش‌بینی مدیریت و پاداش نقدی هیأت مدیره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی نقش پیش‌بینی اولیة تهاجمی بر رابطة بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت و پاداش نقدی هیأت مدیره می‌باشد. جامعة آماری پژوهش شامل شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس تعداد 125 شرکت در دورة زمانی 1389 تا 1393 از بین جامعة آماری به روش حذف سیستماتیک انتخاب شده و روابط بین متغیرهای پژوهش با استفاده از داده‌های تلفیقی ایستا و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش، بیانگر وجود یک رابطة مثبت و معنی‌دار بین دو عامل خطای پیش‌بینی سود مدیریت و پاداش نقدی هیأت مدیره است. همچنین نتایج نشان می‌دهد که رابطة مثبت بین خطای پیش‌بینی سود مدیریت و پاداش نقدی هیأت مدیره به شرط وجود خطای پیش‌بینی اولیة تهاجمی تقویت می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Studing the Aggressive Initial Forecasts Effect on the Relationship between Management Forecast Error and Executive Cash Compensation

چکیده [English]

Investigating the role of aggressive initial forecast on the relationship between management forecast error (MFE) and executive cash compensation is the main target of this study. The study period covered the years between 1389 and 1393 and the statistical sample of the study included 125 companies listed in Tehran Stock Exchange (TSE). We used Panel-Data Regression and EGLS method to estimate the model parameters. The results of testing the hypotheses of the study for each of the five years and the pooled sample indicate existence of a positive and meaningful relationship between the two factors of management earning forecast error and executive cash compensation. Also, the positive relationship was observed between the management earning forecast error and executive cash compensation is strengthened while the current realized earning exceeds aggressive initial forecast.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Initial forecast error
  • Management forecast error
  • Executive cash compensation