نقش رویه‌های حسابداری بر کیفیت افشاء و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه شیراز، ایران

2 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه شیراز، ایران

چکیده

طبق پژوهش‌های پیشین مشاهده شده است که انتخاب رویة حسابداری (محافظه‌کارانه و یا متهورانه) از سوی مقامات ارشد مالی شرکت‌ها بر نحوة ارائة گزارش‌های مالی و عملکرد آتی سازمان تأثیرگذار بوده و معتقدند تهیة صورت­های مالی محافظه­کارانه بر قابلیت اتکاء اطلاعات حسابداری می‌افزاید. از سویی، با افزایش کیفیت در محتوا و ارائة گزارش‌های مالی می­توان شاهد تصمیم‌گیری مناسب استفاده­کنندگان و ذی‌نفعان از این گزارش­ها بود. در این راستا، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تجربی نقش رویه‌های حسابداری بر کیفیت افشاء و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است؛ که نمونة آماری پژوهش شامل 86 شرکت در بازه زمانی 1385-1393 است. پس از بررسی مشاهده­ها، نتایج حاصل از فرضیة اصلی اول حاکی از آن شد که رابطه­ای معنادار بین رویة حسابداری و کیفیت افشاء در گزارشگری مالی وجود دارد. به سخنی دیگر، مشاهده شد که به هر اندازه که مقامات ارشد مالی به سمت‌وسوی انتخاب رویة حسابداری محافظه‌کارانه پیش روند، کیفیت افشاء در گزارشگری مالی افزایش خواهد یافت. همچنین، نتایج حاصل از آزمون فرضیة اصلی دوم حاکی از ارتباط معنادار بین رویة حسابداری و عملکرد مالی شرکت‌ها است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Accounting Procedure on Disclosure Quality and the Performance of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Setayesh 1
  • Ali Asghar Dehghani Saadi 2
1 Associate Professor of Accounting, Shiraz University and IACPA, Iran
2 M.A. Student of Accounting, Shiraz University, Iran
چکیده [English]

Earlier research has shown that the choice of accounting policy (conservative or aggressive) by the chief financial officers influences financial reports and the delivery of future performance. The preparation of the financial statements is also believed to affect the reliability of accounting information conservatism ads. On the other hand, one of the factors influencing the decision-making, is preparing appropriate financial statements and increasing content quality. In this regard, the main objective of this experimental study was the role of accounting procedure on disclosurequality and the performance of listed companies in Tehran Stock Exchange is that the sample consisted of 86 companies in the 2006-2014 periods. The results of testing the first main hypothesis suggest a significant negative relationship between accounting procedures and disclosurequality there. In other words, it was found that to the extent that chief financial officers work in the direction of conservative accounting policy choices, the disclosurequality will also increase. Also, the results of the second hypothesis showed a significant relationship between the accounting procedure and financial performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservative Accounting
  • Aggressive Accounting
  • Disclosure Quality
  • Financial Performance