بررسی تأثیر سوگیری ادراک استفاده‏کنندگان گزارشات حسابرسی بر ارزیابی آنان از تصمیمات حسابرس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

هدف این پژوهش بررسی تأثیر سوگیری ادراک استفاده‏کنندگان صورت‎های مالی بر ارزیابی تصمیمات حسابرس می‏باشد. در این پژوهش، نمونه‏ای از حسابرسان و استفاده‏کنندگان صورت‏های مالی شامل دانشجویان حسابداری، سرمایه‏گذاران و اعتباردهندگان (مدیران و کارشناسان بخش اعتبارات بانک‏ها)ی ایران در بازۀ زمانی 1392-1393 مورد پرسش قرار گرفته‎ و ارزیابی آن‏ها از تصمیمات حسابرسان در شرایط متفاوت آزمون شد. این تحقیق از نوع نیمه‎تجربی و روش آن علّی- مقایسه‏ای است. برای گردآوری داده‏ها از پرسشنامه، و برای آزمون فرضیه‎‏ها از آزمون t دو نمونة مستقل و وی‎کرامر‎ استفاده شده است. تعداد اعضای جامعه نامحدود و تعداد نمونه 300 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس، و تعداد پاسخ‌های کامل دریافت شده که قابل استفاده در تجزیه و تحلیل‌های تحقیق باشد، 149 مورد است. نتایج نشان می‏دهد که همۀ گروه‌های آزمون اعم از حسابرسان و غیرحسابرسان در ارزیابی تصمیمات حسابرسان دچار سوگیری ادراک هستند و اخبار مثبت (خوشایند) و منفی (ناخوشایند) مربوط به وقایع پس از تاریخ گزارش حسابرسی، بر ارزیابی و قضاوت آنان نسبت به تصمیمات حسابرس تأثیر دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Hindsight Bias on Evaluating Auditor’s Decisions

نویسندگان [English]

  • Ahmad Nasseri 1
  • Elham Alizadeh 2
1 Assistant Professor of Accounting, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
2 M.A in Accounting, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

With the evolving new information about the events happening after the date of audit reports, some people unfairly change their judgment about the auditor’s decisions. It is called hindsight bias; the influences of the outcomes on the previously made decisions. This paper examines the hindsight bias of the users of audit reports in Iran. Data were collected through a two-step standard questionnaire during 2015. A number of 300 of auditors and non-auditors (including accounting students, investors, bankers…) from an unlimited society entered the study as the research available sample, from which just only 149 participants completed the research process. T-Test and Cramer's V Coefficient tools are applied in analyzing the research hypotheses. The study concludes that not only non-auditors but also the auditors (as professional audiences of audit reports) who are engaged in evaluating and judging the audit reports have shown hindsight bias. That is, all good (positive) and bad (negative) news about the outcome of auditors’ reports influences the judgment of the audit reports’ users.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hindsight bias
  • Audit report
  • Evaluating auditor’s performance
  • Auditor’s decisions