تأثیر عدم نقدشوندگی سهام بر نزدیک‌بینی مدیریتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز و مدرس دانشگاه ازاد اسلامی واحد تبریز، ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر عدم نقدشوندگی سهام بر نزدیک‌بینی مدیریتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این راستا تعداد 124 شرکت با روش نمونه‌گیری حذفی برای دورة زمانی 1385-1393 مورد بررسی قرار گرفت. برای اندازه‌گیری عدم نقدشوندگی سهام از معیار آمیهود (2002) و جهت اندازه‌گیری نزدیک‌بینی مدیریتی از شاخص‌های انحراف از فعالیت‌های عملیاتی واقعی و مدیریت سود واقعی استفاده شده است. از رویکرد داده‌های ترکیبی برای آزمون فرضیه‌های پژوهش استفاده گردید. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که عدم نقدشوندگی سهام بر انحراف از فعالیت‌های عملیاتی واقعی تأثیر مثبت و معنی‌داری دارد. بدین معنی که با افزایش ریسک نقدشوندگی احتمال انحراف از فعالیت‌های عملیاتی واقعی افزایش می‌یابد. همچنین در پژوهش حاضر مطابق با تحقیقات گانی (2010) و رویچودری (2006) از رویکرد سال- شرکت‌های مظنون به مدیریت سود برای شناسایی شرکت‌هایی که انحراف از فعالیت‌های واقعی آن‌ها با هدف مدیریت واقعی سود بوده است، استفاده گردید و نتایج نشان داد شرکت‌های با عدم نقدشوندگی بالا مدیریت واقعی‌ سود فزاینده را در سال جاری تجربه می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Stock Illiquidity on Managerial Short-Termism

نویسندگان [English]

  • Rasoul Baradaran Hassan Zadeh 1
  • Vahid Taghizadeh Khanghah 2
1 Associate Professor of Accounting, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran
2 Ph.D. Student of Accounting, Islamic Azad University, Tabriz Branch, Iran
چکیده [English]

This study examines the impact of stock illiquidity on managerial short-termism at listed companies in Tehran Stock Exchange. In this regard, 124 companies were evaluated for the period 2005-2013. We used Amihud (2002) criterion to measure illiquidity shares, and to measure the managerial myopia, abnormal real operations and real earnings management were used. The approach combines data used to test the hypotheses. The results of the testing indicated that the illiquidity has a significant and positive impact on abnormal real operations. This means that with an increase in liquidity risk, abnormal real operations are more likely to increase. The results showed a significant difference between the discretionary accruals and real earnings management in the impact on the illiquidity. This study follows the Gunny (2010), and Roychowdhury (2006) suspect firmm - years approach to address firms’ use of deviation from real operating for real earnings management purposes. The results showed that companies with high illiquidity experience real earnings management in the current year.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock illiquidity
  • Managerial myopia
  • Abnormal real operations
  • Real earnings management