بررسی رابطة مؤلفه‌های کیفیت افشا با میزان کارآیی سرمایه‌گذاری‌های برون‌سازمانی شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 استادیار حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

چکیده

عدم تقارن اطلاعاتی و وجود ابهام در اطلاعات مالی شرکت‌ها می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری‌های ناکارا توسط مدیریت شود. سرمایه‌گذاری ناکارا نیز باعث کاهش ثروت سهامداران شرکت می‌شود. یکی از راه‌های کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و به تبع آن افزایش نظارت بر رفتار مدیران، ارائة صورت‌های مالی بهنگام‌تر و با قابلیت اتکای بیش‌تر است. در این پژوهش‌، رابطة نمره کلی کیفیت افشا و اجزای آن (امتیاز بهنگامی و امتیاز قابلیت اتکا) با درجه کارآیی سرمایه‌گذاری‌های برون‌سازمانی شرکت (شامل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌ مدت و بلند مدت)، در نمونه‌ای متشکل از 168 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1381 تا 1392 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که امتیاز بهنگامی، امتیاز قابلیت اتکا و نمرة کلی کیفیت افشا، رابطة مثبت و معناداری با کارآیی سرمایه‌گذاری‌های برون‌سازمانی شرکت دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between the Disclosure Quality Components and the External Investment Efficiency of Firms Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Abbas Aflatooni 1
  • Hassan Zallaghi 2
  • Iman Yeganeh Shali 3
1 Assistant Professor in Accounting, Bu-Ali Sina University of Hamadan, Iran
2 Assistant Professor in Accounting, Bu-Ali sina University of Hamadan, Iran
3 M.A. Student of Accounting, Bu-Ali sina University of Hamadan, Iran
چکیده [English]

Information asymmetry and the ambiguity in firms’ financial reporting can lead to the inefficient investments by managers. The inefficient investments decrease the shareholders’ wealth, too. One way to reduce information asymmetry and consequently increase the monitoring of managers’ behavior is providing the financial statements in a timely manner with greater reliability. In this research, the relationship between the total score of disclosure quality and its components (timeliness and reliability scores), and the efficiency of firm’s external investments (includes short-term and long-term investments) is studied in 168 firms listed in Tehran Stock Exchange between 2002 and 2013 time period. The research results show that the scores of timelines and reliability and the total score of disclosure quality are significantly associated to the efficiency of firm’s external investments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • JEL classification: G12
  • G14 Agency theory
  • Timeliness
  • Reliability
  • Disclosure Quality
  • Investment efficiency