بررسی تأثیر چرخة عمر شرکت بر هزینة سرمایه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه کردستان، سنندج

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه کردستان، سنندج

چکیده

شواهد حاکی از آن است که هزینة سرمایه در مسیر عمر شرکت، الگویی غیر خطی از خود نشان می­دهد. در این راستا هدف این پژوهش بررسی تأثیر چرخة عمر شرکت بر هزینة سرمایه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. نمونة پژوهش شامل 105 شرکت طی سال­های 1385 تا 1392 است. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی می­باشد. برای آزمون فرضیه­ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره به روش داده­های ترکیبی و برای بررسی تفاوت معنی­داری میانگین هزینة سرمایه بین مراحل مختلف چرخة عمر از آزمون دو گروه مستقل استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می­دهد که چرخة عمر شرکت با معیار دیکنسون طی مراحل تولد و افول رابطة معنی­داری با هزینة سرمایه ندارند، و هزینة سرمایه طی مراحل رشد و بلوغ در مقایسه با مرحلة رکودی به طور معنی­داری بیش‌تر است، و همچنین چرخة عمر با معیار دانگلو و همکارانش نشان می­دهد رابطة مثبت و معنی­داری بین چرخة عمر شرکت و هزینة سرمایه وجود دارد، بدین معنی که شرکت­ها در مراحل رشد و بلوغ نسبت به مراحل تولد و افول به طور معنی­داری هزینة سرمایه بیش‌تری دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Corporate life Cycle on Cost of Equity Capital

نویسندگان [English]

  • Mohammad Omid Akhgar 1
  • Hassan Shadi Alaegh 2
1 Assistant Professor in Accounting, University of Kurdistan, Sannandaj
2 M.A. Student of Accounting, University of Kurdistan, Sannandaj
چکیده [English]

Evidence suggests that the cost of equity capital in the path of corporate life cycle shows a non-linear model. In this context, the purpose of the current study is to investigate the impact of corporate life cycle on cost of equity capital in listed firms in TSE. The sample of the study consisted of 105 companies during the 1385 to 1392. In order to test the hypotheses, panel data multiple regression analysis has been used. The results suggest that during introduction and decline stages there is no significant relationship between the corporate life cycle based on Dickinson criterion and the cost of equity capital, and the cost of equity capital during growth and mature stages is significantly higher compared with the shake-out stage. Also based on DeAngelo criterion, results show a significant relationship between the corporate life cycle and the cost of equity capital. This means that companies in growth and mature stages, compared with introduction and decline stages, have a significantly higher cost of equity capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life cycle
  • Growth
  • Mature
  • Cost of equity capital