بررسی تأثیرگذاری متغیرهای سود عملیاتی و ارزش بازار شرکت بر تولید ناخالص داخلی (مورد مطالعه: شرکت‌های پذیرفته در بورس اوراق بهادار)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان

چکیده

اقتصاددانان همواره به دنبال این هستند تا بدانند که کدام عوامل می‌توانند بر تولید ناخالص داخلی اثرگذار باشند تا با محاسبة‌ تغییرات تولید ناخالص داخلی بتوانند رشد اقتصادی کشور را ارزیابی کنند سودی که از عملیات اصلی شرکت به دست می‌آید یا همان سود عملیاتی یکی از معیارهای اصلی ارزیابی عملکرد شرکت محسوب می‌شود و این رقم برای مدیران، حسابداران، سهام‌داران، سرمایه‌گذاران و سایر ذی‌نفعان بسیار با اهمیت می‌باشد و می‌توان آن را از صورت‌های مالی شرکت به دست آورد، در این پژوهش به تحلیل میزان تأثیرگذاری سود عملیاتی و ارزش بازار شرکت بر تولید ناخالص داخلی پرداخته شده است. در این پژوهش از اطلاعات 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1386 تا 1393 استفاده شده است و از مدل رگرسیون لاجیت زمانی، نرم‌افزار ایویوز 8 و روش حداقل مربعات برای انجام آزمون فرضیه‌ها به کار گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد که رشد سود عملیاتی و رشد ارزش بازار شرکت بر رشد تولید ناخالص داخلی اثر مثبت و معناداری دارند، پس با توجه به نتایج می‌توان گفت که افزایش سود عملیاتی و ارزش بازار شرکت باعث افزایش تولید ناخالص داخلی می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Impact of Operating Profit on GDP (the Case of Listed Companies on the Stock Exchange)

نویسندگان [English]

  • Mehdi Arabsalehi 1
  • Hasan Fatahi Nafchi 2
  • Mojtaba Kakaii Dehkordi 3
1 Assistant Professor of Accounting, University of Isfahan
2 PhD Student of Accounting, University of Isfahan, Isfahan
3 M.A. in Accounting, University of Isfahan, Isfahan
چکیده [English]

Economists always seek to know which factors may affect gross domestic product (GDP) to evaluate the economic growth through the change of GDP growth. Literature shows that operating income and market value of company may affect on GDP. These are two criteria of evaluating of firm performance which are very important for managers, accountants, shareholders, investors and other stakeholders. So, this research conducted to investigate the effects of operating income and firm market value on GDP. Target sample includes of 130 of listed companies in Tehran Stock Exchange during 1386-1393 (Iranian calendar). Collected data were analyzed using Logit regression and least squares regressions through Eviews 8 software. The results show that the growth of operating income and firm market value growth has positive significantly on GDP. It could be concluded that increasing of operating income and firm market value increases GDP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operating income
  • Firm market value growth
  • GDP growth
آذر، ع. و مؤمنی، م. (1377). آمار و کاربرد آن در مدیریت، جلد ٢. تهران: انتشارات سمت. ##
افلاطونی، ع. (1392). تجزیه و تحلیل آماری با ایویوز در تحقیقات حسابداری و مدیریت مالی. تهران: انتشارات ترمه. چاپ اول. ##
احمدپور، ا. و ابراهیم‌پور، م. (1390). ”بررسی اثر شاخص‌های اصلی مالی و اقتصادی بر سودآوری (شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)“. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 18 (66): 1-14. ##
ایزدی‌نیا، ن.، طیبی، س.ک. و کاشف، ع.‌ا. (1391). ”تعیین سود عملیاتی و تغییرات آن در تبیین و پیش‌بینی بازده سهام“. دانش حسابداری، 3 (9): 7-33. ##
ثقفی، ع. و هاشمی، س.ع. (1383). ”بررسی تحلیل رابطة بین جریان‌های نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی، ارائة مدل برای پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی“. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،11 (38): 29-52. ##
خدامی‌پور، ا. و پوراحمد، ر. (1389). ”بررسی توانایی متغیرهای مالی در پیش‌بینی جریان‌های نقدی عملیاتی. با در نظر گرفتن وقفه‌های زمانی خاص“. پژوهش‌های حسابداری مالی، (3): 87-100. ##
دارابی، ر. و مرادلو، ح. (1390). ”بررسی رابطة بین شفافیت اطلاعات و محتوای اطلاعاتی سود عملیاتی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران“. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 4 (11): 41-51. ##
دارابی، ر. و مولایی، ع. (1390). ”اثر متغیرهای نقدینگی، تورم، حفظ سرمایه و تولید ناخالص داخلی بر سودآوری بانک ملت“. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار،4 (10): 139-182. ##
دارابی، ر.، وکیلی‌فرد، ح.ر. و مشکین، م. (1392). ”رابطة بین جریان نقدی عملیاتی و سود عملیاتی با بازده سهام“. حسابداری مدیریت، (16): 1-14. ##
دستگیر، م.، کیان‌ارثی، ع.ا. و ساعدی، ر. (1393). ”کاهش ارتباط بین سود عملیاتی، جریان‌های نقدی عملیاتی و بازده سهام“. مجله دانش حسابداری مالی، (3): 7-26. ##
ستایش، م.ح. (1382). ”مقایسة قدرت پیش‌بینی سود خالص و سود عملیاتی“. مجله علوم اجتماعی وانسانی دانشگاه شیراز، 19 (2) پیاپی 38، 113-124. ##
عابدی، م. (1385). تأثیر اقلام تعهدی سود در پیش‌بینی سود عملیاتی و جریان‌های نقدی عملیاتی دورة آتی. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد به راهنمایی دکتر علیرضا مهرآذین، دانشگاه آزاد نیشابور. ##
کمیجانی، ا. و سلاطین، پ. (۱۳۸۷).”تأثیر حکمرانی خوب بر رشد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب OECD  و “OPEC. فصلنامهمدلسازیاقتصادی،2 (2) پیاپی 6: 1-24. ##
Fernández-Gámez, A.M., Gil-Corral, M.A. and Galán -Valdivieso, F. (2016). “Corporate Reputation and Market Value: Evidence with Generalize Regression Neural Networks”. ExpertSystemswithApplications, (46): 69-76. ##
Gallo, L., Hann, R.N. and Li, C. (2013). Aggregate earnings surprises, monetary policy, and stock returns. Working paper. ##
Haw, I., Qi, D. and Wu, W. (2001). “The Nature of Information in Accruals and Cash Flows in An Emerging Capitol Market: The Case of China”. The International Journal of Accounting, 36 (4): 391-406. ##
Jamal Zubairi, H. An Investigation of the Influence of Key Financial and Economic Indicators on Profitability of Cement Sector Companies In Pakistan 2009; http://ssrn.com/abstract=1534186##.
Konchitchi, Y. and Patatoukas, P.N. (2014). “Accounting Earnings and Gross Domestic Product”.Journal of Accounting and Economics, 57 (1): 76-88##.
Kramer, J.K. and Peters, J.R. (2001). “An Inter- Industry Analysis of Economic Value Added as a Proxy for Market Value Added”. Journal of Applied Corporate Finance, 11 (1): 41-49. ##
Lorek, K.S. and Willinger, G.L. (2009). “New Evidence Pertaining of Operating Cash Flows”. Review of Quantitative Finance and Accounting, 32 (1): 1-15. ##
Sarode, S. (2012). “Effects of FDI on Capital Account and GDP: Empirical Evidence from India”. International Journal of Business and Management, 7 (8): 102-107. ##