ارزیابی توانایی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ در پیش‌بینی بازده سهام ارزشی و رشدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

2 دانشجوی دکتری حسابداری و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان

3 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی بین‌المللی خلیج فارس، خرمشهر

چکیده

هدف این پژوهش بررسی توانایی مدل‌ پنج عاملی فاما و فرنچ (2013) در پیش‌بینی بازده سهام پرتفوی‌های ارزشی و رشدی در ‌شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور، نمونه‌ای مشتمل بر 238 شرکت طی سال‌های 1382 الی 1392 به روش نمونه‌گیرى حذف سیستماتیک انتخاب گردید. روش تحقیق کتابخانه‌ای و همبستگی با استفاده از رگرسیون چندمتغیره می‌باشد. در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و آمار استنباطی و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق، از رویکرد رگرسیون دو مرحله‌ای فاما و مک‌بث (1973) در قالب نرم‌افزار Eviews8 استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که تأثیر عوامل بازار، اندازه و سودآوری بر صرف ریسک، در ‌شرکت‌های ارزشی معنادار است اما در ‌شرکت‌های رشدی تأثیر همه پنج عامل (بازار، اندازه، رشد، سودآوری و سرمایه‌گذاری) بر صرف ریسک معنادار می‌باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که این تأثیر در ‌شرکت‌های رشدی نسبت به ‌شرکت‌های ارزشی در بورس اوراق بهادار تهران قوی‌تر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Assessment of Fama and French`s Five-factor Model to Forecast the Return of the Growth and Value Stock

نویسندگان [English]

  • Allahkaram Salehi 1
  • Shahrokh Bozorgmehrian 2
  • Borzoo Salehi 3
1 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman Branch
2 PhD Student of Accounting, Islamic Azad University, Masjed-Soleiman Branch
3 M.A. in Accounting, Islamic Azad University
چکیده [English]

The purpose of this paper is to examine the explanatory power of Fama and French`s five-factor model to forecast the return of the growth and value stock in listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, a sample consisting of 238 companies during the period of 2003 to 2013 was selected. The research method is Library and correlation using multivariate regression. To test the hypotheses, this study relied on the two-stage Fama-MacBeth (1973) regression analysis using Eviews8 software; to analyze the data, description and infentional statishes were employed. The findings indicate that the effect of market, size and profitability on risk premium in value companies is significant but in growth companies the effect of five factors (market, size, growth, profitability and investment) on risk premium is significant. Results also show that this effect is more powerful in growth companies than value firms in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fama and French`s five-factor model
  • Growth stock
  • Value stock
پورزمانی، ز. و بشیری، ع. (1392). ”آزمون مدل کرهارت برای پیش‌بینی بازده مورد انتظار به تفکیک سهام رشدی و ارزشی“. مجله مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 4 (16)، 93-107. ##
حزبی، ه. و صالحی، ا. (1394). ”مقایسة قدرت توضیح‌دهندگی مدل چهار عاملی کر هارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ“. پایان‌نامة کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز. ##
صادقی‌شریف، س.ج.، تالانه، ع. و عسکری‌راد، ح. (1392). ”اثر عامل مومنتوم بر توان توضیحی الگوی سه عاملی فاما و فرنچ: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران“. مجله دانش حسابداری، 4 (12)، 59-88. ##
هاشمی، س.ع.، قجاوند، ز. و قجاوند، س. (1392). ”بررسی تأثیر سطوح متفاوت معیارهای نقدشوندگی بر صرف بازده سهام با استفاده از مدل چهار عاملی و فاما و فرنچ“. فصلنامه مدیریت دارایی و تأمین مالی، 1 (2)، 69-86. ##
Aharoni, G., Grundy, B. and Zeng, Q. (2013). “Stock Returns and the Miller Modigliani Valuation Formula: Revisiting the Fama French Analysis”. Journalof Financial Economics, 110 (2): 347-357. ##
Carhart, M. (1997). “On Persistence on Mutual Fund Performance”. The Journal of Finance, 52 (1): 57-82. ##
Chiah, D.C. (2015). A better model? An empirical investigation of the Fama-French”. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=2545379, 1-34. ##
Fama, E.F., Fisher, L., Jensen, M.C. and Roll, R. (1969). “The Adjustments of Stock Prices to New Information”. International Economic Review, 10 (1): 1-21. ##
Fama, E.F. and French, K. (1992). “The Cross-Section of Expected Stock Returns”. The Journal of Finance, 47 (2): 427-465. ##
Fama, E.F. and French, K. (1993). “Common Risk Factor in the Returns on Stocks and Bonds”. Journal of Financial Economics, 33 (1): 3-56. ##
Fama, E.F. and French, K. (2013). A Five-Factor Asset Pricing Model. ssrn.com/abstract=2287202. ##
Fama, E.F. and MacBeth, J.D. (1973). “Risk, Return and Equilibrium: Empirical Tests”. Journal of Political Economy, 81 (3): 607-636. ##
Hou, K., Xue, C. and Zhang, L. (2012). Digesting anomalies: An investment approach. Unpublished Working Paper. The Ohio State University. ##
Jegadeesh, N. and Titman, S. (1993). “Returns to buying Winners and Selling Losers: Implications for Stock Market Efficiency”. Journal of Finance,48 (1): 65-91. ##
Miller, M. and Modigliani, F. (1961). “Dividend Policy, Growth, and the Valuation of Shares”. The Journal of Business, 34 (4): 411-433. ##
Novy-Marx, R. (2012). “The other Side of Value: The Gross Profitability Premium”. Journal of Financial Economics, 108 (1): 1-28. ##
Paternoster, R., Brame, R., Mazerolle, P. and Piquero, A.R. (1998). “Using the Correct Statistical Test for the Equality of Regression Coefficients”. Criminology, 36 (4): 859-866. ##
Rowl, B. and Pasaribu, F. (2010). “Asset Pricing Model Selection, Journal Akuntansi & Manajemen, 21 (3): 217-230. ##
Sharpe, W.F. (1964). “Capital Asset Prices: a Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk”. The Journal of Finance,19 (3): 425-442. ##