تأثیر سرمایة فکری بر مدیریت کیفیت جامع شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری و عضو هیات مدیره انجمن حسابداری مدیریت ایران دانشگاه خوارزمی، تهران

2 کارشناس‌ارشد حسابداری دانشگاه خوارزمی، تهران

3 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان

چکیده

بهبود کیفیت یکی از فاکتورهای مهم بقای شرکت‌ها در دنیای کنونی است، بنابراین شرکت‌ها از مدیریت کیفیت جامع، برای رسیدن به سطح بالایی از کیفیت بهره می‌برند. همچنین، دارایی‌های نامشهود به ویژه سرمایة فکری شرکت‌ها، نقش کلیدی در دستیابی به برتری رقابتی پایدار ایفا می‌نمایند که می‌توانند با استفاده از تکنیک‌های کیفیتی و به کارگیری آن‌ها به این مهم دست یابند. از این رو پژوهش حاضر تأثیر سرمایة فکری را بر مدیریت کیفیت جامع مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعة آماری پژوهش شامل شرکت‌های حاضر در بورس اوراق بهادار می‌باشد. اطلاعات جمع‌آوری شده با استفاده از نرم‌افزار SPSS تحلیل گردید. نتایج تحلیل آماری بیانگر این است که بین سرمایة فکری و گرایش به بهبود مستمر رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد. همچنین سرمایة فکری بر استفاده از تکنیک‌های مدیریت کیفیت جامع شرکت‌های مورد مطالعه تأثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Intellectual Capital on Total Quality Management in Tehran Stock Market

نویسندگان [English]

  • Zahra Dianati Dilami 1
  • Ahmad Reza Shakour 2
  • Hamid Zare Hosseinabadi 3
1 Assistance Professor of Accounting, Kharazmi University, Tehran
2 M.A. in Accounting, Kharazmi University, Tehran
3 M.A. Student of Accounting, Isfahan University
چکیده [English]

Abstract
Improving the quality of business in today's world is one of the important factors. Companies use Total Quality management to achieve a high level of quality. Intangible assets, particularly, intellectual capital of companies, play a key role in achieving a sustainable competitive advantage. The present study examined the effect of intellectual capital on total quality management. The study sample included companies in Tehran Stock Exchange. Data were analyzed by SPSS software. Statistical analysis indicated a positive relationship between intellectual capital and tendency for continuous improvement. Also, intellectual capital affects the use of quality management techniques.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Total Quality Management
  • Intellectual Capital
  • Value Added Intellectual Coefficient