رابطة بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و تجدید ارائة صورت‌های مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بازنشستة حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز و هیأت علمی مؤسسة آموزش عالی هشت بهشت اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری مؤسسة آموزش عالی هشت بهشت اصفهان

چکیده

هدف این پژوهش بررسی رابطة بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و تجدید ارائة صورت‌های مالی است. در این پژوهش با استفاده از حذف سیستماتیک تعداد 104 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سال‌های 1383-1392 مورد بررسی قرار گرفته است. برای تجزیه ‌و تحلیل اطلاعات از روش کمی تجزیه ‌و تحلیل آماری شامل روش تجزیه ‌و تحلیل رگرسیون چندگانه (مدل لاجیت) استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که تعداد روزهای تغییر قیمت سهام با تجدید ارائة صورت‌های مالی رابطه ندارد اما درصد افزایش قیمت سهام با تجدید ارائة‌ صورت‌های مالی رابطة منفی و معناداری دارد، پس نتایج بیانگر وجود رابطة منفی و معنادار بین اعتماد به نفس بیش از حد مدیر عامل و تجدید ارائة صورت‌های مالی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between CEO Overconfidence and Restated Financial Statements of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohsen Dastgir 1
  • Mojtaba Kakaii Dehkordi 2
1 Emeritus Professor of Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz, and Member of Eight Behesht Higher Education Institute, Isfahan
2 M.A. Student of Accounting, Eight Behesht Higher Education Institute,Isfahan
چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the relationship between CEO Overconfidence and the restated financial statements. In this study, using systematic removal, 104 companies from companies listed on the stock exchange during the years 1392 to 1383 were studied. To analyze the data, a statistical analysis of multiple regression (logit model) was used. The results show that the number of days to change the restated financial statements is not associated with the stock price, but indicates a significant negative relationship with the percentage of increase or decrease in the stock price of the restated financial statements. Thus, the results indicate a negative and significant relationship between levels of overconfidence and restated financial statements

کلیدواژه‌ها [English]

  • Overconfidence CEO
  • Restated financial statements
  • Logit model