بررسی رابطة بین سطح افشای داوطلبانه و هزینة سرمایة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

شرکت‌ها از افشای داوطلبانه در جهت آگاه‌سازی هرچه بیش‌تر و کاهش برداشت نامطلوب ذینفعان در مورد چشم‌اندازهای آتی شرکت، بهره می‌برند. ارائة اطلاعات داوطلبانه در مورد شناسایی، اندازه‌گیری و افشای اقلام حسابداری در صورت­های مالی باعث جذب سرمایه­گذاران می‌شود و به طور مؤثری به بهبود وضعیت مالی و چهرة مدیریتی شرکت کمک می­کند. هدف این پژوهش، بررسی اثرات سطح افشای داوطلبانه بر هزینة سرمایة شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه­گیری متغیر سطح افشای داوطلبانه، از چک‌لیست بوتوسان (1997) تعدیل شده به ‌وسیلة کاشانی­پور و همکاران (1388) استفاده شد که شامل 71 شاخص در شش بخش کلی پیشینه اطلاعاتی، خلاصه­ای از نتایج مهم تاریخی، آماره­های اصلی غیرمالی، اطلاعات بخش­ها، اطلاعات پیش­بینی و بحث و تحلیل مدیریت است. همچنین، اندازه­گیری هزینة سرمایه، با استفاده از مدل گوردون انجام شده است. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش، اطلاعات 122 شرکت برای دورة زمانی 1382 لغایت 1390 مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه‌های پژوهش، از طریق رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده‌های ترکیبی آزمون شد. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین سطح افشای داوطلبانه و هزینة سرمایة شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران، رابطة معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impacts of the Level of Voluntary Disclosure on the Cost of Capital of the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Shokrollah Khajavi 1
  • Vahid Alizadeh Talatapeh 2
1 Associate Professor of Accounting, Shiraz University
2 Ph.D. Student in Accounting, Shiraz University
چکیده [English]

To restrict undesirable investor’s perception and create more awareness about future prospects, companies make voluntary disclosure. Providing voluntary information about identification, measurement and disclosure of accounting numbers in financial statements lead to attracting investors and effectively helping to improve the company's financial situation and managerial portrait. The purpose of this research is to study the relationship between the level of voluntary disclosure and cost of capital of the companies listed in Tehran Stock Exchange. Botosan's (1997) check list which has been adjusted by Kashanipour et al. (2009) was utilized to measure voluntary disclosure level. The check list consists of 71 indices through six sections of background information, summery of historical results, key non-financial statistics, segments information, projected information and management discussion and analysis. Moreover, cost of capital variable is measured by using Gordon model. To test research hypotheses multivariate regression with panel data is utilized. The results show that there is no significant relationship between voluntary disclosure level and cost of capital of 122 listed companies of Tehran Stock Exchange during 2003-2011.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Voluntary Disclosure Level
  • Cost of Capital
  • Capital Market