دیدگاه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی دربارة اهمیت و رواج عوامل خطر تقلب در گزارشگری مالی (مطالعة موردی استان یزد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه یزد

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد مدیریت مالی دانشگاه یزد

3 استادیار مدیریت صنعتی دانشگاه یزد

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی اهمیت عوامل خطر تقلب و همچنین بررسی میزان رواج این عوامل در صنایع استان یزد می‌باشد. جامعة آماری این تحقیق را، استفاده‌کنندگان صورت­های مالی در استان یزد تشکیل می­دهند. ابزار گردآوری داده­ها، پرسشنامه­ای شامل سؤالات جمعیت‌شناختی و 41 مورد از عوامل خطر تقلب ذکر شده در بیانیة استاندارد حسابرسی شمارة 99 آمریکا بود که بعد از طراحی و تأیید روایی و پایایی آن مورد استفاده قرار گرفت. نتایج رتبه‌بندی عوامل خطر تقلب با استفاده از تکنیک تاپسیس فازی نشان می­دهد که عامل «عدم نظارت کافی بر کنترل­های داخلی با اهمیت» از نظر اهمیت و عامل «منافع مدیریت در کم‌تر نشان دادن سود برای کاهش مالیات با استفاده از شیوه­های نادرست» از نظر رواج در صنایع استان یزد در رتبة اول قرار دارند. به علاوه، نتایج آزمون­های آماری نشان می­دهد بین اهمیت و رواج عوامل خطر تقلب تفاوت معنی­دار است اما، ویژگی­های فردی (نظیر سن، جنس، تحصیلات، شغل و ...) تأثیر معنی­داری بر دیدگاه افراد نسبت به اهمیت عوامل خطر تقلب نداشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Perspective of the Financial Statements' Users on the Importance and Prevalence of Risk Factors of Financial Statement Fraud (Case Study: Yazd)

نویسندگان [English]

  • Jamal Barzegari Khanagha 1
  • Fatemeh Sadat Mosavi Bioki 2
  • Seyed Mahmud Zanjirchi 3
1 Assistant Professor of Accounting, Yazd University
2 M.A. Student of Financial Management, Yazd University
3 Assistant Professor of Industrial Management, Yazd University
چکیده [English]

The main objective of this study is to evaluate the significance of fraud risk factors and determine the prevalence of these factors in the industries of the province of Yazd. The population of this research is the users of financial statements in Yazd province. Data were gathered by a questionnaire containing demographic questions and 41 cases of fraud risk factors listed in the American Statement of Auditing Standard No. 99 that was used to design and verify its validity and reliability. Results of ranking fraud risk factors using fuzzy TOPSIS technique show option «lack of adequate monitor on the importance of internal controls» rank shows in the industry in Yazd first. In addition, the test results showed that there were no significant differences between the importance and prevalence of fraud risk factors; but, personal characteristics (such as age, sex, education, occupation, etc.) had a significant impact on people's view of the importance of fraud risk factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial statement fraud
  • Fraud risk factors
  • Fraud triangle
  • Fuzzy TOPSIS