بررسی تأثیر رشد شرکت بر رابطة اقلام تعهدی اختیاری و عملکرد آتی شرکت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار اقتصاد، دانشگاه اصفهان

2 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی تأثیر رشد شرکت بر رابطة اقلام تعهدی اختیاری و عملکرد آتی شرکت است. بدین منظور نمونه‌ای متشکل از 84 شرکت، به روش حذف سیستماتیک از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1384-1392 انتخاب گردید. در این پژوهش به منظور تعیین میزان اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری از مدل مقطعی جونز (1991) استفاده‌ شده است و برای تعیین عملکرد آتی از وجه نقد و سود خالص، در سال آتی استفاده گردیده است. سپس از طریق مدل رگرسیون با داده­های ترکیبی فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان می­دهد که به طور کلی رشد شرکت بر رابطة اقلام تعهدی اختیاری و عملکرد آتی شرکت تأثیر ندارد؛ اما در شرکت­های با رشد بالا استفاده از اقلام تعهدی اختیاری مثبت، برای انعکاس عملکرد مطلوب از واحد تجاری (انتقال اخبار خوب)، نسبت به سایر شرکت­ها بیش‌تر است و اقلام تعهدی اختیاری مثبت دارای محتوای اطلاعاتی هستند.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Firm Growth on the Relationship between Discretionary Accruals and Firm Future Performance

نویسندگان [English]

  • Ahmad Googerdchian 1
  • Parvin Pourfakhrian 2
1 Assistant Professor of Economic, Isfahan University, Isfahan
2 M.A. in Accounting, University of Isfahan
چکیده [English]

The main objective of this study was to evaluate the effect of  firm growth on the relationship between discretionary accruals and future performance of the company. For this purpose, a sample of 84 companies via was selected the systematic elimination of the firms listed in the Tehran Stock Exchange during the years 1392 to 1384. In this study, to determine the non-discretionary and discretionary accruals sections Jones, model (1991) was used to determine the future performance, cash and net profit were used in the coming year. Then the research hypotheses were tested using the regression model panel data. The results showed that the overall firm growth does not have an impact on the relationship between discretionary accruals and future performance of the company. But in the companies with high growth the impact is greater than other companies use of positive discretionary accruals, to reflect the desirable performance of the firm (transfer good news). And positive discretionary accruals include information content.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discretionary accruals
  • Positive discretionary accruals
  • Firm growth
  • Firm future performance