بررسی تأثیر متغیرهای رفتاری بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بر مبنای سبک‌های عمده سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

2 کارشناس‌ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استادیار مدیریت دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی متغیرهای رفتاری تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بر مبنای سبک‌های عمدة سرمایه‌گذاری (بنیادی، تکنیکال یا سایر تکنیک‌ها) در بورس اوراق بهادار می‌پردازد. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال هستیم که متغیرهای رفتاری تا چه حد بر تصمیم‌گیری خرید و فروش سهامداران در سبک‌های مختلف سرمایه­گذاری تأثیرگذار است؟ داده­های مورد نیاز از طریق پرسشنامه حاصل گردیده است. جامعة آماری پژوهش سرمایه­گذاران حاضر در بورس اوراق بهادار و نمونة پژوهش 287 سرمایه‌گذار است که از طریق نمونه‌گیری تصادفی به دست آمده است. جهت سنجش فرضیه‌ها از آزمون تی تک نمونه‌ای و تحلیل عاملی یک طرفه استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می­دهد تصمیمات سرمایه­گذاری در تمام سبک­های مورد مطالعه تحت تأثیر متغیرهای رفتاری قرار می­گیرند و تفاوت معناداری در تأثیر متغیرهای رفتاری بر تصمیمات سرمایه­گذاری سهامداران با توجه به سبک­های سرمایه گذاری آن‌ها وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Behavioral Variables on Investment Decisions on the Basis of the Main Styles of Investing in Ahvaz Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Hasan Ali Sinaei 1
  • Yasmine Hazbavi 2
  • Jeiran Mohammadi 3
1 Associate Professor of Management, Shahid Chamran University, Ahvaz
2 M.A. in Student of Business Management, Finance, Shahid Chamran University, Ahvaz
3 Assistant Professor of Management, Shahid Chamran University, Ahvaz
چکیده [English]

The Present study investigated behavioral variables affecting investment decisions on major investment styles (fundamental, technical, other techniques) in Stock Exchange. In this study, we sought to answer the extent decision-making buying and selling shareholders investing in different styles are influenced by behavioral variables. The required data were obtained through questionnaires. The Samples included 287 stockholders obtained through random sampling. t-test and Anova were used to test the hypothesis. The results indicated that behavioral factors affected the investment decisions in all investment styles and no significant difference was observed in the behavioral effects of variables on shareholder investment decisions according to their investment style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral finance
  • Behavioral variables
  • Investment decisions
  • Investment style