تأثیر کیفیت حسابرسی بر ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

4 کارشناس‌ارشد مدیریت، مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، تهران

چکیده

بر اساس تئوری نمایندگی، حسابرسی نقش با اهمیتی را در راهبری رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران ایفا می­کند. در این پژوهش کیفیت حسابرسی شامل اندازة مؤسسة حسابرسی و چگونگی تأثیر آن‌ها بر ارتباط بین جریان­های نقد آزاد و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار می‌گیرد. به همین منظور، داده­های مربوط به شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دورة زمانی 1386 تا 1392 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده­های ترکیبی برای آزمون فرضیه­ها استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می­دهند که بین کیفیت حسابرسی، جریان‌های نقد آزاد و کیفیت گزارشگری مالی رابطة منفی و معنی­داری وجود. همچنین، نتایج حاکی از این است که با افزایش اندازة مؤسسة حسابرسی، ارتباط بین جریان‌های نقد آزاد و کیفیت گزارشگری مالی منفی و معنی‌دارتر می‌شود. مدیران مایل به سرمایه‌گذاری جریان‌های نقد آزاد در پروژه­های با منفعت شخصی هستند و از رویه­های پیش‌بینی شده پیروی نکرده و حتی از خالص ارزش فعلی منفی پروژه چشم­پوشی می­کنند. برخی از فعالیت­های سرمایه­گذاری در مجموع ممکن است که بازدهی مثبت داشته باشند ولی این بازدهی کم‌تر از هزینة سرمایه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Audit Quality on the Relationship between Free Cash Flows and Financial Reporting Quality

نویسندگان [English]

  • Vali Khodadadi 1
  • Mohsen Rashidi Baghi 2
  • Mehdi Khouri 3
  • Sima Norouzi 4
1 Associate Professor of Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 PhD Student of Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 PhD Student of Accounting, Science and Research Branch, Islamic Azad University
4 M.A. in Management, Shahr-e-Qods Branch, Ialamic Azad University, Tehran
چکیده [English]

According to agency theory, auditing plays an important role in leading opportunistic behaviors of managers. In this research, we examined the audit quality including size of audit enterprise and how they influence the relationship between free cash flow and the quality of financial reporting. Therefore, Tehran Stock Exchange data were extracted for the period of 1386 to 1392 and the hypotheses were tested with a regression model. The results show that there is a significant negative relationship between the quality of auditing, free cash flow and the quality of financial reporting. Also, the result showed that the relationship between free cash flow and the quality of financial reporting is more meaningful and negative when CPA firm size increases. Managers willing to invest free cash flows in projects with personal gain did not follow the foreseen procedures and even ignored negative net present value projects. Total investment of some activities may have a positive ROI, but ROI is less than the cost of capital.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Free cash flow
  • Quality of financial reporting
  • CPA firm size