بررسی ارتباط بین اثر عوامل نهادی بین‌المللی و کیفیت سود بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، تهران

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شهید بهشتی، تهرانابراهیم جعفری‌منش

چکیده

در تحقیق پیش رو کیفیت سود بانک‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از منظر ابعاد پایایی، قابلیت پیش‌بینی جریان نقدی به صورت عمومی و همچنین قدرت پیش‌بینی مطالبات حذفی دورة آتی با استفاده از ذخیرة مطالبات مشکوک‌الوصول دورة جاری از بعد خاص مورد بررسی قرار گرفته و رابطة کیفیت سود بانک‌های مزبور با عوامل نهادی بین‌المللی نیز مورد مطالعه واقع شده است. عوامل نهادی‌ بین‌المللی مورد مطالعه مشتمل بر عوامل نهادی قانونی، فراقانونی و سیاسی بوده و بانک‌های منتخب مقالة ما را 10 بانک طی دورة زمانی 1388 الی 1393 زمانی تشکیل می‌دهد. روش تحقیق ما از نظر آماری رگرسیون پنلی است، انتخاب روش پنلی بدان دلیل است که بر خلاف مطالعات قبلی؛ در تحقیق پیش رو به دنبال کنترل و همچنین بررسی اثرات دورة زمانی و همچنین اثرات مقطعی بین واحدی نیز بوده‌ایم. یافته‌های پژوهش انجامی حکایت از آن دارد که بهبود و ارتقاء عوامل نهادی فراقانونی و سیاسی دارای رابطة مثبت و معناداری با بهبود اعتبار و کیفیت سود است. مقایسة نتایج به دست آمده برای بانک‌های ایرانی و سایر کشورها نیز همخوانی یافته‌ها و عوامل را نشان داد که البته عوامل قانونی از این قاعده مستثناء بودند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of International Institutional Factors and Earning Quality of Listed Banks in Tehran Exchange Market vis-a-vis other Countries

نویسندگان [English]

  • Ali Saghafi 1
  • Ibrahim Jafarimanesh 2
1 Accounting Professor of Allameh Tabataba'i University
2 PhD Student of Accounting, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

In this paper earning quality of listed banks in Tehran Stock Exchange has been examined from two perspectives; earning persistence and predictability of cash flows in general and future loan write-offs for banks. The relationship between the effect of institutional factors and earning quality of those banks is studied too. The studied factors consist of legal, extra-legal and political factors and our selected banks include 10 banks during 1388-1393 time period. The Statistical method of this research is panel regression. The method was selected since authors, unlike prior researchs, wanted to control and examine time and cross sectional effects. The findings show that improvement of extra-legal and political factors is significantly related to earning quality promotion. Comparison of gained results with international findings shows consistency between those factors and the findings, although legal factors are excluded from this rule.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earning quality
  • Institutional factors
  • Iranian banks
  • International factors