قدرت توضیح‌دهندگی سود هر سهم شرکت با تأکید بر اثرات بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل در تقسیم سود نقدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه ارومیه

2 کارشناسی‌ارشد حسابداری دانشگاه ارومیه

چکیده

در بسیاری از شرکت­ها، مجمع بر اساس سود گزارش شدة شرکت اقدام به تصویب درصد سود نقدی می­نمایند. در حالی‌که به نظر می­رسد، به نظرات حسابرس که در بندهای تعدیل گزارش حسابرس مستقل منعکس شده است، توجه کافی نمی­شود. لذا انتظار می‌رود با انجام تحقیق حاضر بتوانیم قدرت توضیح‌دهندگی سود هر سهم شرکت را با توجه به بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل در تقسیم سود نقدی مورد بررسی قرار دهیم. بر همین اساس به وسیلة رگرسیون داده­های ترکیبی برای دورة زمانی بین سال‌های 1382 تا 1391 در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است که از میان آن‌ها در مجموع 70 شرکت به عنوان نمونة آماری انتخاب شده­اند. یافته­های پژوهش نشان می­دهد که سود هر سهم شرکت با توجه به اثرات بندهای تعدیلی گزارش حسابرس مستقل، بر پرداخت سود اثر منفی و معناداری دارد. اما اثر این متغیر بر ارتباط بین سود هر سهم شرکت و سود تقسیمی هر سهم معنادار نمی­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanatory Power of EPS in Cash Dividend with Attenuated Effects of Auditor's Report

نویسندگان [English]

  • Parviz Piri 1
  • Hamze Didar 1
  • Zahra Alikhani 2
1 Assistant Professor of Accounting, Urmia University
2 M.A. in Accounting, Urmia University
چکیده [English]

In many companies, the assembly approves the percent of the dividend based on the company reported earnings. While it seems that the auditor's comments reflected in Adjustment clauses independent audit report are not given enough attention. So, it is expected that using this research, we could study the explanatory power of earnings per share according to the adjustment clauses independent audit report on cash dividends. For this goal, we consider the Tehran stock exchange related data between 1382-1391 and use pooled data regression method. Among all attended companies, about 70 companies are selected as the statistical sample. The results of this research verify the significant negative effect of the earnings per share (EPS) determined by the company on interest payments, due to the effects of the adjustment clauses independent audit report (as a variable which moderates the relationship between EPS determined by the company and the earnings per share determined by assembly). These results also indicate that the effect of this variable is not significant on the relationship between the earning per share determined by the company and Dividend per share.