بررسی اندازه‌گیری در حسابداری اسلامی، با تأکید بر مبانی فقهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه تهران

2 دکتری حسابداری دانشگاه تهران، پردیس بین‌المللی کیش

چکیده

با وجود گسترش اقتصاد و بانکداری اسلامی، حسابداری اسلامی همگام با نیازهای این حوزه رشد نکرده است. زیرا از یک‌سو، چالش‌های حسابداری اسلامی در استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی پوشش داده نشده‌اند، و از سوی دیگر استانداردهای حسابداری اسلامی تدوین‌شده توسط نهادهای متصدی این حوزه، به‌ طور خاص سازمان حسابداری و حسابرسی نهادهای مالی اسلامی، مورد پذیرش جهانی واقع نشده‌اند. از جمله چالش‌های حسابداری اسلامی نحوة اندازه‌گیری در حسابداری اسلامی است. با توجه به بین‌ رشته‌ای بودن موضوع و به دلیل نبود ادبیات کافی روش پژوهش آمیخته اکتشافی مورد استفاده قرار می­گیرد. بر این اساس، بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به­عنوان روشی متقن در علوم اسلامی، به بررسی و ارائة پاسخ فقهی مناسب می­پردازد. بخش دوم پژوهش به اخذ نظرات خبرگان حسابداری می­پردازد و روش پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه به انجام می­رسد. نتایج نشان می­دهد استفاده از ارزش منصفانه در مورد عقود مشارکتی و سایر موارد مقتضی الزامی است. نتایج یادشده از منظر فقهی و خبرگان حسابداری تأیید شده­اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying Measurement in Islamic Accounting, with Emphasis on Juridical Basis

نویسندگان [English]

  • Sasan Mehrani 1
  • Alireza Ramrouz 2
1 Associate Professor of Accounting, Tehran University, Tehran
2 PhD Student of Accounting, Tehran University International Campus, Tehran

Despite the developments of Islamic economy and banking, Islamic accounting has barely grown along with the needs of this zone. Because on the one hand, the challenges of Islamic accounting have not been noted in the international financial reporting standards, and on the other, the Islamic accounting standards developed by the institutions involved in this field particularly the Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions, are not globally accepted. The aim of this research is to study the concepts of time value of money and Riba. Considering the lack of sufficient literature about Islamic accounting, this research was done using a Mixed-explanatory method. The qualitative part, as the first step, provides Islamic discussions and solutions for the challenges using a descriptive-analytical method (a reliable Islamic research method). The second stage, which is quantitative, completes the research via using a survey method and questionnaire. The results suggest that unlike Riba which is prohibited by a Islam, tie value of money must be included in Islamic accounting. The results are approved by accounting experts and juridical studies.