بررسی ارتباط بین عملکرد و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور مطالعة موردی (بانک‌های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابرسی دانشگاه خاتم، تهران

2 دانشجوی دکتری و مدرس حسابداری دانشگاه جامع علمی کاربردی، واحد میاندوآب

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری دانشگاه آزاداسلامی واحد بابل

چکیده

داشتن سرمایة مناسب و کافی از شرایط لازم برای حفظ سلامت نظام بانکی است و هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری برای تضمین ثبات و پایداری فعالیت‌های خود باید همواره نسبت مناسبی را میان سرمایه و ریسک موجود در دارایی‌های خود برقرار نمایند. کارکرد اصلی این نسبت، حمایت از بانک‌ها در برابر زیان‌های غیرمنتظره و نیز حمایت از سپرده‌گذاران و اعتباردهندگان است. مطالعات پیشین راجع به ارتباط بین نسبت‌های مالی و کفایت سرمایه نتایج متفاوتی را نشان می‌دهند. لذا هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطة عملکرد مالی و نسبت کفایت سرمایه در شبکة بانکی کشور می‌باشد. در این خصوص داده‌های سه گروه بانکی در فاصلة زمانی 1385-1390 با استفاده از روش تحلیل ترکیبی داده‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته و یافته‌ها بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین اندازة بانک‌ها (گروه تجاری دولتی و خصوصی) با نسبت کفایت سرمایه و ارتباط منفی و معنادار بین اهرم مالی با نسبت کفایت سرمایه دارد. دیگر نتایج تحقیق نشان دهندة این است که بازده دارائی‌ها ارتباط مثبت و معنادار در گروه خصوصی و منفی و معنادار در گروه بانک‌های تجاری دولتی، بازده حقوق صاحبان سهام نیز ارتباط مثبت و معنادار بین بانک‌های تجاری دولتی و منفی و معنادار بین بانک‌های خصوصی با نسبت کفایت سرمایه دارد. سایر یافته‌ها با توجه به آمارة f به دست آمده حاکی از عدم وجود ارتباط بین نسبت‌های مالی حسابداری به عنوان متغیرهای کنترلی با نسبت کفایت سرمایه در سطح اطمینان 95 درصد در گروه بانک‌های اصل 44 می‌باشد که الزام اهمیت و توجه به نسبت کفایت سرمایه را بیش از بیش ضروری می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Accounting Financial Ratios on the Capital Adequacy Ratio of the Banking System in Iran

نویسندگان [English]

  • Nezamoddin Rahimian 1
  • Reza Mansourian Nezamabad 2
  • Mohammad Reza Mahjoub 3
1 Assistant Professor Auditing Group, Khatam University, Tehran
2 PhD Student of Accounting, Miyandoab Branch, Jameh Elmi Karbordi University, Miyandoab
3 MSc. Student of Accounting, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol
چکیده [English]

Having adequate capital and sufficient conditions for maintaining the health of the banking system and each of the banks and credit institutions to ensure the stability and sustainability of their activities must have an appropriate ratio between capital and risk in their assets maintain. The main function of this ratio, Protection of banks against unexpected losses of depositors and creditors is supported as well. Previous studies on the relationship between financial and capital adequacy ratios show different results. The main objective of this study is to investigate the relationship between financial performance and capital adequacy ratio in the banking system in IRAN. In this regard, data from three banking groups in the interval 1385-1390 using combined analysis evaluated the data and findings show a positive and significant relationship between the size of banks (both public and private trade group) with a capital adequacy ratio and negative relationship financial leverage capital adequacy ratio is significant. The results indicate that the relationship positive and significant return on assets in private and state-owned commercial banks in the negative, return on equity also positive and significant relationship between state-owned commercial banks and private banks with significant negative adequacy ratio capital. Other f obtained according to the statistics suggest there is no link between the financial accounting ratios as control variables with capital adequacy ratio at 95% of banks is Article 44 that requires attention to capital adequacy ratio to more than more necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital adequacy
  • Financial Leverage
  • Return on assets and return on equity