رابطة رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های مالی و غیرمالی با میزان افشای اختیاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی رابطة بین رتبه‌بندی شرکت براساس شاخص‌های مالی و غیرمالی و میزان افشای اختیاری اطلاعات در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور رتبه‌بندی شرکت‌ها از تجزیه و تحلیل بنیادی استفاده شده است. میزان افشای اختیاری بر اساس مدل پیشنهادی بوتوسان (1997) پس از اعمال تعدیلاتی مورد محاسبه قرار گرفت. نمونة این تحقیق در برگیرندة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشدکه با در نظر گرفتن محدودیت های مورد نظر، 49 شرکت انتخاب شده و برای یک دورة 5 ساله (1387-1391) مورد بررسی قرار گرفته‌اند. میزان افشای اختیاری اطلاعات به عنوان متغیر وابسته و رتبة شرکت بر اساس شاخص‌های مالی و غیرمالی به عنوان متغیر مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. در ارتباط با تحلیل ضرایب مدل رگرسیونی، نتایج نشان می­دهد که میان رتبه‌بندی و افشاء اختیاری در سطح 95 درصد رابطة معناداری وجود ندارد. همچنین در ارتباط با بررسی رابطة تغییر رتبة شرکت بر اساس شاخص‌های مالی و غیرمالی با میزان افشای اختیاری نتایج نشان می­دهد که تغییر رتبه‌بندی موجب تغییر افشاء اختیاری نمی‌شود و در سطح 95 درصد رابطة معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Corporate's Ranking Based on Financial and Non-Financial Indexes and Voluntary Disclosure Level

نویسندگان [English]

  • Yahya Hassas Yeganeh 1
  • Fatemeh Abolhassantash 2
1 Associate Professor of Accounting, Allameh Tabatabayi University, Tehran
2 PhD Student of Accounting, Allameh Tabatabayi University, Tehran
چکیده [English]

The main aim of this study is to assess the relationship between corporate ranking based on financial and non-financial indexes and voluntary disclosure level. Fundamental analysis was used for corporate's ranking. Voluntary disclosure level was measured in 6 overall parts based on Botson's (1997) model. The study involved a sample of companies in Tehran Stock Exchange. Considering the desired restrictions, 49 companies were selected and studied over a period of 5 years (1387-1391). Corporate's ranking based on financial and non-financial indexes as an independent variable and voluntary disclosure level as the dependent variable were analyzed. Regression analysis showed no significant relationship between corporate's ranking and voluntary disclosure level. Also, it was found that there is no relationship between corporate's rank upgrading and voluntary disclosure level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate's ranking
  • Financial and non-financial indexes
  • Voluntary disclosure
  • Fundamental analysis