بررسی رابطة بین اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان با زمینه‌های فرهنگی مؤثر بر رخداد آن‌ها در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه کردستان

2 استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود

چکیده

در این پژوهش به بررسی تأثیر زمینه­های فرهنگی رفتار حسابداران از طریق فردگرایی و فاصلة قدرت، با میزان اشتباهات حسابداری کشف شده توسط حسابرسان، پرداخته شده است. برای این منظور تعداد 1104 سال- شرکت (8 سال منتهی به دورة زمانی پایان اسفند 1391) مورد مشاهده و تحلیل قرار گرفته و از رگرسیون خطی چندمتغیره و روش گام به جلو، برای تجزیه و تحلیل استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که بیش‌ترین اشتباهات در سرفصل حساب­های دریافتنی، موجودی مواد و کالا، حساب­های پرداختنی و سودوزیان انباشته می‌باشد. بررسی رابطة مؤلفة فردگرایی با اشتباهات حسابداری، حاکی از تأیید تأثیر بااهمیت بین فردگرایی با میزان ارقام حسابداری تجدید ارائه شده، ناشی از اشتباهات در صورت­های مالی می­باشد؛ به علاوه بین تغییرات میزان فاصلة قدرت در شرکت­ها با میزان ارقام تجدید ارائه شده در هر یک از سرفصل‌های مذکور رابطة معناداری وجود دارد. انجام آزمون گام به جلو نیز مشخص نمود که بیش­ترین تأثیر متغیرهای مستقل و کنترلی به ترتیب مربوط به فردگرایی، فاصلة قدرت، نوع مالکیت شرکت­ها و اندازة شرکت­ها می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Empirical Study on the Impact of Culture on Audit–Detected Accounting Errors in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Reza Jamei 1
  • Mohammad Reza Abdoli 2
1 Assistant Professor of Accounting, University of Kurdistan
2 Assistant Professor of Accounting, Islamic Azad University, Shahrood Branch
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the relation between occurrence of accounting errors and cultural behavior of accountant in Tehran Stock Exchange. For this research, 1104 observations are studied and panel regression was used. The results show that there is significant and positive relation between accounting errors and power distance. Some other results are below: There is significant and positive relation between accounting errors and individualism. This hypothesis base on absolute and relative of errors and type of accounts that include errors is subdivided to 16 sub hypothesis. Sub hypothesis for one of the accounting errors is following: There is significant and positive relation between absolute errors on inventory account with power distance. There is significant and positive relation between absolute errors on inventory account with individualism. There is significant and positive relation between relative errors on inventory account with power distance. There is significant and positive relation between absolute errors on inventory account with individualism.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accountings errors
  • Power distance
  • Individuality