نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در عملکرد بانک‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 کارشناس‌ارشد حسابداری مرکز آموزش عالی رجا قزوین

3 کارشناس‌ارشد حسابداری دانشگاه تربیت مدرس تهران

چکیده

با توجه به نقش مهم بانک­ها در اقتصاد، حاکمیت شرکتی در بانک­ها از اهمیت زیادی برخوردار است. سقوط انرون و مطرح شدن قانون ساربینز آکسلی، بحران مالی جهانی و رسوایی‌های بانکی اخیر در کشور از مهم‌ترین انگیزه­های پژوهش در حوزه‌ی حاکمیت شرکتی بانک‌ها است. این مقاله پس از بررسی ویژگی­های خاص سیستم بانکی به بررسی تجربی تاثیر سه دسته سازوکارهای حاکمیت شرکتی (ساختار مالکیت، ساختار هیات مدیره و حسابرسی) بر عملکرد بانک‌های ایرانی می­پردازد. یافته­های حاصل از بررسی اطلاعات مربوط به 78 سال-شرکت طی بازه‌ی زمانی 1385 تا 1390 با استفاده از الگوی داده­های تابلویی با اثرات تصادفی، نشان می‌دهد که سازوکارهای حاکمیت شرکتی به‌طور کلی بر عملکرد بانک­ها موثر است. هم‌چنین نتایج پژوهش نشان داد که درصد مالکیت سهام‌داران عمده رابطه‌ی مثبت و معناداری با عملکرد بانک دارد. هم‌چنین بین تفکیک وظایف مدیرعامل از هیات مدیره و کیفیت حسابرسی با عملکرد بانک رابطه‌ی منفی و معناداری وجود دارد. از طرفی نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بین اندازه‌ی هیات مدیره و درصد اعضای غیرموظف هیات مدیره با عملکرد بانک رابطه‌ی معناداری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Corporate Governance Mechanisms in Banks’ Performance

نویسندگان [English]

  • Nezamoddin Rahimian 1
  • Hamid Mohammadi 2
  • Masoume Salehirad 3
چکیده [English]

With regard to the critical role of banks in economics, bank corporate governance is an important matter. Recent scandals such as the case of Enron and the ensuing passage of the Sarbanes-Oxley Act, recent financial crisis and recent Iranian banking scandal are the major incentives to research in bank corporate governance field. After describing special characteristics of banks, this paper investigates the link between three major corporate governance mechanisms (Ownership Structure, Board of Directors and Audit Quality) and Iranian bank performance. Our results of 78 firm years during 2006 to 2011 using pooled data regression with random effects method show that the corporate governance mechanisms as a whole impact bank performance. Significant shareholders have positive effect on bank performance. Also, segregation of chairman and CEO duties and audit quality are negatively associated with bank performance. However, our results show that there is no meaningfull relationship between size of the board and percent of non-executing managers with bank performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Bank performance
  • Ownership structure
  • Board of Directors
  • Auditing