بررسی رابطة بین محافظه‌کاری حسابداری و ضریب واکنش سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه شیراز و حسابدار رسمی

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری دانشگاه شیراز

چکیده

این مقاله به بررسی رابطة بین محافظه­کاری مشروط و غیرمشروط و ضریب واکنش سود می‌پردازد. محافظه­کاری منجر به شناخت تدریجی سود می­شود؛ به عبارت دیگر، شناخت اخبار خوب در سود دورة مربوط به طور کامل رخ نمی­دهد. تغییرات غیرمنتظره سود، واکنش بازار را دربرخواهد داشت. میزان تغییرات قیمت سهام، به سبب تغییرات غیرمنتظره سود به­وسیلة ضریب واکنش سود نشان داده می­شود. به­این ترتیب، با اعمال محافظه­کاری، میزان افزایش‌های رخ داده در سود هر دوره کم می­شود و حالت استمراری به خود می­گیرد. در این مقاله برای سنجش محافظه­کاری از دو شاخص­ گیولی و هاین (2000) و خان و واتس (2009) استفاده شده است. نمونة مورد بررسی شامل 129 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387- 1391 و روش آماری مورد استفاده رگرسیون داده­های ترکیبی است. نتایج آماری آزمون فرضیه­های پژوهش نشان­دهندة مثبت بودن ضریب واکنش سود است. یعنی، بازار نسبت به سود غیرمنتظره واکنش نشان می­دهد اما با اعمال هر دو نوع محافظه­کاری، کاهش در ضریب واکنش سود اتفاق می­افتد. بر اساس یافته­های پژوهش، بین هر دو معیار محافظه­کاری به کار گرفته شده و ضریب واکنش سود رابطة منفی وجود دارد که این رابطه از لحاظ آماری معنادار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Accounting Conservatism and Earning Response Coefficient in firms Listed in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Gholamhossein Mahdavi 1
  • Samaneh Ghohestani 2
  • Somayyeh Hosseini Nia 3
چکیده [English]

This paper investigates the relationship between accounting conservatism and earning response coefficient. Conservatism leads to a gradual recognition of profits. In other words, recognition of good news about earnings in a relevant period does not entirely occurr. The market reaction will lead to unexpected changes in earnings. Stock price changes, due to unexpected changes, are shown by earning response coefficient. Thus, by applying conservatism, the increase occurring in profit in each period will be lowered and take a continuous mode. In this paper, two measures of conservatism, Givoly and Hayn (2000) and Khan and Watts (2008), have been used. The results indicate positive earnings response coefficients. That is, the market reacts to the unexpected earnings, but with conservatism, the earnings response coefficients will be declined. Based on the research findings, there is a negative relationship between the two criteria of conservatism and earnings response coefficients and this relationship is statistically significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Khan and Watts Index
  • Givoly and Hayn Index
  • Earnings response coefficients
  • accounting conservatism