بررسی تأثیر اندازة مؤسسة حسابرسی و اظهار نظر حسابرس بر خطر سقوط آتی قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 مربی حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر اندازة مؤسسة حسابرسی و اظهارنظر حسابرس بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور دو فرضیه برای بررسی این موضوع تدوین و داده‏های مربوط به 99 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران برای دورة زمانی بین سال‌های 1384 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. الگوی رگرسیون پژوهش با استفاده از روش داده‌های تابلویی با رویکرد اثرات ثابت، بررسی و آزمون شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد که متغیرهای اظهارنظر تعدیل شده و عدم شفافیت اطلاعات مالی دارای تأثیر مثبت و معناداری و متغیر اندازة مؤسسة حسابرسی دارای تأثیر منفی و معناداری بر خطر سقوط آتی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Audit Firm Size and Auditor's Opinion on Future Stock Price Crashes

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ramezan Ahmadi 1
  • Mohammad Hosein Ghalmbor 2
  • Seyed Saber Dorseh 3
چکیده [English]

The aim of this study is to investigate the audit firm size and auditor's opinion on stock price crashes of listed companies in Tehran Stock Exchange. For this purpose, two hypotheses were developed and data on 99 companies in Tehran Stock Exchange for the two period of 1384 to 1392 were analyzed. This regression model was investigated and tested using panel data with a fixed effects approach. The results showed that the qualified auditor's opinion and accounting opacity are significantly positive, and audit firm size showed a significantly negative impact on stock price crashes in companies listed in Tehran Stock Exchange.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Price Crashes
  • Audit Firm Size
  • Accounting opacity and Qualified Auditor's Opinion