بررسی عوامل مؤثر بر رتبه‌بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران از نظر به‌موقع بودن گزارش حسابرسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران اهواز و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بروجرد

چکیده

در این تحقیق به بررسی عوامل مؤثر بر رتبه­بندی شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران از نظر به‌موقع بودن گزارش حسابرسی می­پردازد بنابراین جامعة آماری کلیة شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می­باشد. محقق با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 92 شرکت را به‌ عنوان حجم نمونه انتخاب نمود. محقق برای تجزیه و تحلیل داده­ها از دو نرم‌افزار Eviews وSPSS  استفاده نموده است. قبل از آزمون فرضیات ابتدا به کمک آزمون لیمر روش آزمون ترکیبی و تابلویی داده­ها مشخص شد. که نتیجة این آزمون نشان داد که داده­ها باید به ‌صورت پانل داده‌های تابلویی وارد نرم‌افزار بشوند، سپس به کمک آزمون هاسمن روش تصادفی و یا ثابت آزمون فرضیات مشخص شد. نتیجة آزمون رگرسیون به روش تک‌متغیره نشان داد که در بین متغیرهای مستقل فقط اندازة شرکت موجب افزایش زمان ارائة گزارش حسابرسی می‌شود و سایر متغیرها (اهرم، بازده دارایی‌ها، نوع گزارش حسابرسی، نوع شرکت حسابرسی، درصد سهام مالکیت نهادی، نوع واحد تجاری و نوع صنعت) بر رتبه­بندی شرکت‌ها از نظر به‌موقع بودن گزارش حسابرسی تأثیر معنی‌داری نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the Ranking of Companies in Tehran Stock Exchange: Timeliness of Audit Reports

نویسندگان [English]

  • Mohsen Dastgir 1
  • Zeynab Ahmadi 2
چکیده [English]

This study examines the factors that influence the ranking of companies in Tehran Stock Exchange in terms of timeliness of audit report. The statistical population included all listed firms in the Tehran Stock Exchange. 92 companies were selected using a systematic elimination approach. SPSS and Eviews software were used for data analysis. Before testing the hypotheses, using the Lymr test, we identified synthesis and panel testing on data. The results of this test indicated that the data should be panel data to enter the software. The Hausman test then used to identify random or fixed method for testing the hypotheses. Univariate regression test results showed that from the independent variables, only firm size increased the time in the audit report and other variables (leverage, Asset returns, audit reports, audit firm type, the percentage of institutional ownership of stock, type of business and type of industry leverage, Asset returns, audit reports, audit firm type, the percentage of institutional ownership of stock, type of business and type of industry) in term of timeliness of audit reports, had no significant impact on Rating Companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm size
  • Financial Leverage
  • Timeliness
  • Rank
  • Audit report