بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه کردستان

2 کارشناس‌ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تأثیر ویژگی‌های شرکت بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. بدین منظور با استفاده از روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک تعداد 120 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382-1391 به عنوان نمونه بررسی انتخاب گردیده است. برای بررسی رابطة بین متغیرها، از ضریب همبستگی پیرسون، استفاده گردید. برای برآورد مدل از آزمون F لیمر و هاسمن برای انتخاب بهترین مدل از میان داده تابلویی، اثرات ثابت و اثرات تصادفی استفاده می‌شود. در این پژوهش تأثیر هفت عامل ویژگی شرکت در قالب سه متغیر، ساختاری (اندازة شرکت و اهرم)، نظارتی (ترکیب هیأت مدیره و سهامداران نهادی) و عملکردی (سودآوری، نقدینگی و رشد شرکت)، مورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که متغیرهای اندازة شرکت، سودآوری، نقدینگی و رشد شرکت دارای رابطة مثبت و معنی‌دار و متغیرهای اهرم و ترکیب هیأت مدیره رابطه‌ای منفی و معنی‌دار با کیفیت گزارشگری مالی دارند و همچنین متغیر سهامداران نهادی رابطه‌ای معنی‌دار بر متغیر وابسته تحقیق ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Firm Characteristics and Financial Reporting Quality of Quoted Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Omid Akhgar 1
  • Afshar Karami 2
چکیده [English]

The main goal of this research is to study the effect of firm characteristics on financial reporting quality of companies listed in Tehran stock exchange. The 120 active companies in Tehran stock exchange from 1382 to 1391 were selected as samples of the study, using a systematic deletion sampling model. Variable relations were studied by Pierson regression coefficient. For the model estimation from the panel data, first we used Lamer and Hussmann F- test in order to choose the best model among breadboard data, fixed effects and random effects. In this study, the effects of seven factors in 3 formats, structural (firm size and leverage) monitoring (Board composition and institutional shareholding) and performance (Profitability, Liquidity and firm growth) were studied. The results of this study indicated that firm size, profitability, liquidity and firm growth have positive and significant associations with financial reporting quality and leverage, and Board composition variables have negative and significant associations with financial reporting quality. The remaining variable, institutional hareholding, showed no significant association with the dependent variable of the study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial reporting quality
  • Structural characteristics of the firm
  • Monitoring characteristics of the firm
  • Performance characteristics of the firm