بررسی ارتباط بین حق‌الزحمة غیرعادی حسابرسی و خطای برآورد اقلام تعهدی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی ارتباط بین حق‌الزحمة غیرعادی حسابرسی و خطای برآورد اقلام تعهدی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق برای محاسبة خطای برآورد اقلام تعهدی از مدل ارائه شده توسط آلن و همکاران (2013) استفاده شده است. همچنین به منظور محاسبة حق‌الزحمة غیرعادی حسابرسی از باقیماندة رگرسیون مدل استاندارد حق­الزحمة حسابرسی ارائه شده توسط فانگ و همکاران (2014)، استفاده شده است. نمونة آماری این تحقیق شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دورة زمانی 1391-1384 است. برای آزمون فرضیه‌های از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می‌دهد که حق‌الزحمة غیرعادی منفی حسابرسی با خطای برآورد اقلام تعهدی و حق­الزحمة عادی حسابرسی با خطای برآورد اقلام تعهدی ارتباط منفی و معناداری وجود دارد، همچنین نتایج تحقیق بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنادار بین حق‌الزحمة غیرعادی حسابرسی و خطای برآورد اقلام تعهدی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Abnormal Audit Fees and Accruals Estimation Error in Companies Listed on the Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Sayed Ali Vaez 1
  • Morteza Taimoury 2
چکیده [English]

The main purpose of this study was to examine the relationship between negative abnormal audit fees and accruals estimation error of the companies listed in Tehran Stock Exchange. A proposed model by Allen et al (2013) and residual regression of audit fee standard model proposed by Fang et al (2014) respectivly were used to calculate the accruals estimation error and abnormal audit fees. A sample of 97 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period 1384-1391 was examined and Multivariate regression was used to test the research hypotheses. The results of study indicated a negative and significant relationship between negative abnormal audit fees and the Accruals estimation error, and between normal audit fees and accruals estimation error. Also, results showed a positive and significant relationship between abnormal audit fees and Accruals estimation error.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Normal Audit Fee
  • Abnormal Audit Fee
  • Negative Abnormal Audit Fee
  • Accruals Estimation Error