مربوط بودن داده‌های حسابداری و عوامل مؤثر بر آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

3 کارشناس‌ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده

هدف اصلی این پژوهش بررسی مربوط بودن داده­های حسابداری و عوامل مؤثر بر آن درشرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعة آماری این پژوهش شامل 97 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در بازه زمانی 1384 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل‌های آماری رگرسیون خطی تک­متغیره، آزمون تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی توکی برای آزمون فرضیه­های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان­دهنده آن است که سود هر سهم و سود تقسیمی هر سهم اطلاعات مربوط در تصمیم‌گیری‌های سرمایه­گذاران است. اما، بین ارزش دفتری خالص دارایی­ها و قیمت سهام شرکت­ها رابطة معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد که برخی از ویژگی­های شرکت­ها مانند اندازه، سودآوری، اهرم و نوع صنعت عامل مؤثری در تعیین مربوط بودن اطلاعات مالی است. اما، متغیر نقدینگی شرکت­ها بر میزان مربوط بودن آن­ها تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Value-Relevance of Accounting Data and its Effective Factors

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Setayesh 1
  • Gholamreza Rezaei 2
  • Ali Asghar Kebriaie 3
چکیده [English]

The purpose of this research is to study the value-relevance of accounting data and its effective factors on the companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE). The statistical population of the study consists of 97 companies of the TSE during 2006 to 2013. The univariate linear regression, analysis of variance and Tukey’s test were used to test the hypotheses of the research. The results suggest that earnings per share and dividend per share are relevant information for investment decisions. But there is no relationship between asset net book value and share prices. Also, the results showed that some characteristics of firms (such as size, profitability, leverage and industry type) play an important role in value-relevance of accounting data. But, the variable of liquidity is not influential on the value-relevance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Value-relevance of Information
  • Dividend Per Share
  • Earnings Per Share
  • Asset Net Book Value