بررسی رابطة کیفیت سود و تعدیلات سنواتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شیراز

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده

با توجه به فراوانی تعدیلات سنواتی در بین شرکت‌های ایرانی هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطة کیفیت سود و تعدیلات سنواتی شرکت‌های پذیرفته­شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو در پژوهش حاضر 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1386 تا 1392، مورد بررسی قرار گرفت. کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود به‌ عنوان سنجه‌های کیفیت سود در نظر گرفته شد. در راستای دستیابی به اهداف پژوهش یک فرضیة اصلی تدوین و برای آزمون آن، رگرسیون خطی چند متغیره به کار رفت. یافته‌های حاصل از آزمون فرضیة پژوهش حاکی از آن است که بین معیارهای کیفیت سود و میزان تعدیلات سنواتی رابطة منفی و معناداری وجود دارد. به بیان دیگر افزایش کیفیت سود باعث کاهش میزان تعدیلات سنواتی در سال‌های آتی می­شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Earnings Quality and Prior Period Adjustments of the Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Shokrollah Khajavi 1
  • Mohammad Hossein Ghadirian Arani 2
  • Hasan Fattahi Nafchi 3
چکیده [English]

Considering the prevalence of annual adjustments between Iranian companies the main purpose of this study is to empirically investigate the relationship between earnings quality and prior period adjustments for listed companies in Tehran Stock Exchange (TSE). Therefore, a sample of 102 listed companies in TSE between 2008 and 2013 were investigated. Accruals quality and earnings smoothing were selected as earnings quality proxies. In conducting this study, one main hypothesis was proposed. To test this hypothesis multiple linear regression analysis were conducted. The results of the hypothesis testing demonstrated that there is a significant negative relationship between proxies of earnings quality and magnitude of prior period adjustments. In other words, the more the earnings quality, the less prior period adjustments in future years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Quality
  • Accruals Quality
  • Variability of Earnings
  • Prior Period Adjustments
  • Tehran Stock Exchange