بررسی تجربی اثرات دامنة دادوستدها و تأکید معادلة حسابداری بر یادگیری دانشجویان در رابطه با ثبت حسابداری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا (س) تهران

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد حسابداری دانشگاه الزهرا (س) تهران

چکیده

این تحقیق به بررسی تجربی اثرات دامنة دادوستدها و تأکید معادلة حسابداری بر یادگیری دانشجویان در رابطه با ثبت حسابداری می‌پردازد. هدف اصلی تحقیق، بررسی تجربی اثر روش تدریس ثبت در دفتر روزنامه بر یادگیری دانشجویان ترم اول کارشناسی حسابداری است. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع‌آوری شد. جامعة آماری تحقیق، دانشجویان ترم اول کارشناسی حسابداری، سال (1392-1391)، دانشگاه‌های دولتی شهر تهران می‌باشد. آزمون فرضیه‌های اول و دوم با استفاده از آزمون آنالیز واریانس یک ‌طرفه و آزمون توکی در سطح معنی‌داری 5%، انجام گرفت. نتایج نشان می‌دهد، که در تدریس ثبت در دفتر روزنامه اگر ابتدا اثر دادوستدها بر حساب‌های ترازنامه‌ای (دامنة محدود) بررسی شود، یادگیری دانشجویان نسبت به زمانی که اثرات بر حساب‌های ترازنامه و صورت سودوزیان به‌ طور همزمان (دامنة گسترده) تدریس شود، افزایش می‌یابد. به ‌علاوه چنانچه ابتدا اثر دادوستدهای بر معادلة حسابداری، سپس ثبت در دفتر روزنامه تدریس شود، موجب افزایش یادگیری دانشجویان می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Effects of Transaction Scope and Accounting Equation Emphasis on Student Learning to Journalize

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Alavi Tabari 1
  • Shokoufeh Alizadeh 2
چکیده [English]

In this study, examined the effects of transaction scope and accounting equation emphasis on student learning to journalize. We focused on the effect of teaching journalizing method on first semester accounting students. The necessary information was collected to fulfill the study goals using the questionnaire. The statistical population consisted of first semester accounting students in year (1391-1392) in Tehran state universities. Two hypotheses were proposed in this study. The results of testing first and second hypotheses, using one-way ANOVA and Tukey's test at a significance of 5% indicated that if we consider the effect of transactions on the balance sheet accounts (restricted scope), in teaching journalizing, the students learning is improved compared to when effects on balance sheet and income statement accounts (expanded scope) are taught simultaneously. Also, if the transaction effects on the accounting equation are taught first followed by journalizing afterward, the student learning is improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journalizing
  • Accounting equation
  • Restricted scope
  • Expanded scope