بررسی عوامل مؤثر بر نسبت سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 استادیار گروه مدیریت دانشگاه شهید بهشتی تهران

3 کارشناس‌ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

هدف این تحقیق بررسی عوامل مؤثر بر نسبت سود تقسیم شده شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس، اطلاعات مورد نیاز تحقیق از 102 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره­ی زمانی 1384 تا 1391 استخراج و از الگوی رگرسیونی داده­های ترکیبی برای بررسی فرضیه­ها استفاده گردید. در این تحقیق، متغیرهای فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی شرکتی، نسبت سودآوری، اندازة شرکت و دو متغیر اقتصادی تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم به ‌عنوان عوامل تأثیرگذار بر نسبت تقسیم سود شرکت‌ها استفاده شد. به همین منظور، شش فرضیه برای بررسی این موضوع در نظر گرفته شده است. نتایج تحقیق نشان داد در بازار ایران، فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تأمین مالی شرکتی و نرخ تولید ناخالص داخلی اثر منفی معنادار و نسبت سودآوری و اندازة شرکت، بر نسبت سود تقسیمی اثر مثبت معناداری داشته­اند. همچنین، نتایج تحقیق نشان داد اثر تورم بر نسبت سود تقسیمی معنادار نبوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating Effective Factors on Dividend Ratio in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohammad Arab Mazar Yazdi 1
  • Mostafa Zandieh 2
  • Mahdi Khouri 3
چکیده [English]

The purpose of this study is investigating Effective factors on Dividend ratio in Tehran Stock Exchange. Accordingly, the required data was collected from 102 corporations in Stock Exchange between the years 1384 and 1391, and the regression model of compound data was utilized to investigate the hypotheses. The variables affecting the dividend ratio cy in corporations were set as: Investment opportunities and corporate finance, profitability proportion, company size, and two other economic factors, namely gross domestic product and inflation rate. Therefore, six hypotheses were set to study the issue. The results of the investigation showed a meaningful and negative relationship between investment opportunities and corporate finance and rate of gross domestic product, and a meaningful and positive relationship between profitability proportion and company size, while no relationship was observed between inflation rate and dividend ratio in Iran market.