تأثیر اعتماد بنفس بیش از حد مدیران ارشد بر آشفتگی مالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد بازنشسته دانشگاه شهید چمران و عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

چکیده

مدیران دارای اعتماد بنفس بیش از حد ممکن است به دلیل خوش‌بینی مفرط، اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی نمایند که در واقعیت فاقد بازدهی مورد انتظار باشند. از این رو عدم کسب جریان‌های نقدی مورد انتظار ممکن است شرکت را در پرداخت بدهی‌ها و ایفای تعهدات با مشکل مواجه کند و شرکت دچار آشفتگی مالی گردد. این پژوهش به بررسی تأثیر اعتماد بنفس بیش از حد مدیران ارشد بر آشفتگی مالی شرکت‌ها پرداخته است. بدین منظور نمونه‌ای شامل ۱۰۳ شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران در دورة زمانی۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ مورد بررسی قرار گرفته است. برای بررسی فرضیه‌های پژوهش، از روش رگرسیون لجستیک و آزمون مقایسة میانگین‌ها استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد که میزان آشفتگی مالی شرکت‌هایی که مدیران آن‌ها دارای اعتماد بنفس بیش از حد هستند، به‌ طور معناداری بیش‌تر از آشفتگی مالی شرکت‌هایی است که مدیران آن‌ها فاقد اعتماد بنفس بیش از حد هستند. همچنین طبق نتایج این پژوهش اعتماد بنفس بیش از حد مدیران ارشد تأثیر مستقیم و معناداری بر آشفتگی مالی شرکت‌ها دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Top Executives Overconfidence on Financial Distress

نویسندگان [English]

  • Mohsen Dastgir 1
  • Foad Miraki 2
  • Sepideh Kazemi Noori 2
چکیده [English]

Overconfident managers might invest free cash flows in projects that have negative net present value. Then problem in gaining needed free cash flows can make them incapable of fulfilling the payment obligations on debt and the firm may encounter financial distress. This study investigates the effect of top executives’ overconfidence on financial distress. The target sample includes 103 firms listed in (TSE) during 2007 to 2011. In order to investigate the research hypotheses logistic regression model and independent samples t-test were applied. The evidence obtained in this study showed that companies managed by overconfident managers significantly indicate higher levels of financial distress. Results also showed that managerial overconfidence has a significant impact on financial distress.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial overconfidence
  • Financial Distress
  • Logistic Regression
  • JEL Classification:G01،G02،G14