بررسی بکارگیری مدل‌های ریاضی SAW و TOPSIS جهت اولویت‌بندی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری دانشگاه کردستان

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه کردستان

چکیده

پژوهش حاضر، با در نظر گرفتن اهمیت تصمیم‌گیری در سرمایه‌گذاری، و با معرفی معیارهای مناسب نظیر بازده سرمایه­گذاری (ROI)؛ سود باقیمانده (RI)؛ بازده فروش (ROS)؛ عایدی هر سهم (EPS)؛ نسبت قیمت به سود هر سهم ((P/E؛ نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)؛ و نرخ بازده دارایی­ها (ROA) به اولویت‌بندی شرکت‌های دارویی پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1387 الی 1391 پرداخته است. هدف ترغیب تصمیم‌گیران مالی در کاربرد تکنیک­های ریاضی به جای تکنیک­های قبلی حسابداری به منظور ارائة یک تصویر مناسب از وضعیت بنگاه اقتصادی می­باشد سپس با بکارگیری تکنیک‌های تصمیم‌گیری SAW و TOPSIS به رتبه‌بندی گزینه­ها اقدام نموده و رتبه­های به دست آمده از دو تکنیک مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل نشان داد که رتبة گزینه­ها به طور متوسط در طی دورة بررسی یکسان نبوده و بعضی از شرکت‌ها در طی دوره روند بهتری داشته و بعضی از شرکت­ها نه تنها بهبودی نداشتند بلکه رتبه‌های بدتری را در طی دورة پژوهش کسب کردند. در نهایت وزن‌ و رتبه­های به‌دست آمده از بکارگیری مدل‌های SAW و TOPSIS نشان داد که به طور متوسط تفاوت بسیار ناچیزی بین رتبة به دست آمده از دو روش وجود دارد و تقریباً رتبة به دست آمده یکسان می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Use of Mathematics Techniques to Prioritize Investment in Drug Corporations Accepted in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Reza Jamei 1
  • Masome Alizade 2
1 Assistant Professor of Accounting, University of Kurdistan
چکیده [English]

This study has prioritized drug corporations accepted in Tehran Stock Exchange from 1387 until 1391 considering the importance of decision making in investment and introducing appropriate criteria like Return on Assets (ROI), Return Income (RI), Return on Sale (ROS), Earning per Share (EPS), Ratio of price to earnings per share (P/E), and Return on Assets (ROA). The objective is to encourage financial decision makers to use mathematics techniques instead of accounting previous techniques in order to provide a good illustration of Enterprise position. Afterward, rating options were performed using decision-making techniques TOPSIS, SAW, and the obtained rating was studied. The results showed that rating of options on average was not equal and some of the corporations not only improved but also obtained mean rating in the course of study. Finally, the rating showed approximate equality between these two procedures, despite nuances.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multiple attribute decision-making
  • Performance evaluation
  • Drug corporations
  • TOPSIS SAW techniques