نقش سازوکارهای حاکمیت شرکتی در عملکرد بانک‌ها

دوره 1، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 97-119

نظام‌الدین رحیمیان؛ حمید محمدی؛ معصومه صالحی‌راد


تأثیر مدیریت سود بر واکنش بازار به سود غیرمنتظره

دوره 2، شماره 7، شهریور 1394، صفحه 111-123

10.22055/jiar.2015.12263

غلامرضا کردستانی؛ صابر نصیرلو


بررسی رابطة مدیریت سود و چسبندگی اجزای هزینه‌های اداری، عمومی و فروش

دوره 4، شماره 16، آذر 1396، صفحه 111-132

10.22055/jiar.2018.21907.1117

محمد مرفوع؛ علیرضا جوادی پور؛ محمد علی جاوید


بررسی رابطه‌ی بین کیفیت افشا و محتوای سود حسابداری

دوره 1، شماره 1، بهمن 1392، صفحه 120-140

غلامرضا کردستانی؛ نیرالسادات حسینی