کلیدواژه‌ها = قابلیت اتکاء سود
بررسی تأثیر پرداخت خمس بر کیفیت سود معادن پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 14، خرداد 1396، صفحه 97-116

10.22055/jiar.2017.20981.1100

مسعود طاهری نیا؛ محسن رشیدی باغی؛ زهرا فضل الهی دهکردی