کلیدواژه‌ها = چسبندگی هزینه‌ها
سرمایة ساختاری و چسبندگی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 14، خرداد 1396، صفحه 59-76

10.22055/jiar.2017.22017.1122

شکراله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان‌آرانی؛ محمد صادق‌زاده مهارلویی