کلیدواژه‌ها = کفایت سرمایه
بررسی ارتباط بین عملکرد و نسبت کفایت سرمایه در شبکه بانکی کشور مطالعة موردی (بانک‌های تجاری دولتی، خصوصی و اصل 44)

دوره 2، شماره 5، بهمن 1393، صفحه 71-90

نظام‌الدین رحیمیان؛ رضا منصوریان‌نظام‌آباد؛ محمدرضا محجوب