کلیدواژه‌ها = دارایی‌های نامشهود
ارتباط بین نوآوری، هموارسازی سود و خطر سقوط قیمت سهام

دوره 5، شماره 17، اسفند 1396، صفحه 25-50

10.22055/jiar.2018.21623.1110

وحید تقی‌زاده‌خانقاه؛ مهدی زینالی


سرمایة ساختاری و چسبندگی هزینه‌های فروش، اداری و عمومی: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 4، شماره 14، خرداد 1396، صفحه 59-76

10.22055/jiar.2017.22017.1122

شکراله خواجوی؛ محمدحسین قدیریان‌آرانی؛ محمد صادق‌زاده مهارلویی


بررسی تأثیر سیستم مدیریت زیست محیطی بر دارایی‌های نامشهود و ارزش شرکت

دوره 2، شماره 5، بهمن 1393، صفحه 45-70

احمد خدامی‌پور؛ سینا افضلی‌گروه